ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

Вътрешен конкурентен избор

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

Дарения

№ 00732-2022-0007 - дата на публикуване 21.03.2022

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА : „Доставка на мед.изделия и разтвори за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ"Проф.дП.Стоянов"АД - Лч, чрез пер.повтарящи се доставки“

        Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) https://app.eop.bg/today/184417

        Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно.

Място на отваряне на офертите : Офертите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават чрез платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя. - https://app.eop.bg/today/184417 

Крайна дата и час за подаване на оферти: 18 април 2022, 23:59ч

       Срок за отваряне на офертите : 19 април 2022, 14:00ч

 

№ 00732-2022-0006 - дата на публикуване 21.03.2022

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА : „Доставка на скъпоструващи мед.изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ"Проф. д-р.П.Стоянов"АД Лч чрез пер.повтарящи се доставки“

        Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) https://app.eop.bg/today/195618

        Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно.

Място на отваряне на офертите : Офертите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават чрез платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя. - https://app.eop.bg/today/195618

Крайна дата и час за подаване на оферти: 19 април 2022, 23:59ч

       Срок за отваряне на офертите : 20 април 2022, 12:00ч

 

Процедура с  № 00732-2022-0005 - дата на публикуване 14.03.2022

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА : „Доставка на Лекарствени продукти от анатомо-терапевтични групи „В“, “С“, „Н“,„N“ и "V" за нуждите на МБАЛ "Проф.дП.Стоянов"АД Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки.”

        Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) https://app.eop.bg/today/185904

        Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно.

Място на отваряне на офертите : Офертите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават чрез платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя. - https://app.eop.bg/today/185904

Крайна дата и час за подаване на оферти: 12 април 2022, 23:59ч

       Срок за отваряне на офертите : 13 април 2022, 14:00ч

 

Процедура с  № 00732-2022-0004- дата на публикуване 21.02.2022

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ : „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ“ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“АД ГР.ЛОВЕЧ ”

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) https://app.eop.bg/today/188697

 Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно.

Място на отваряне на офертите : Офертите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават чрез платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя. - https://app.eop.bg/today/188697

Крайна дата и час за подаване на оферти: 15 март 2022, 23:59ч

Срок за отваряне на офертите : 16  март 2022, 12:00ч


Процедура с № 00732-2022-0003 - дата на публикуване 18.02.2022

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ : „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория и Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч по 3 обособени позиции с периодично повтарящи се заявки“

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) https://app.eop.bg/today/184767

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно.

Място на отваряне на офертите : Офертите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават чрез платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя. - https://app.eop.bg/today/184767

Крайна дата и час за подаване на оферти: 18 март 2022 (петък), 23:59ч

Срок за отваряне на офертите : 21 март 2022 (понеделник), 12:00ч


 

Процедура с № 00732-2022-0002

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ : „ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД, гр.Ловеч ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ СЛЕД НАПРАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПОРЪЧКИ“

 

Прогнозното количество и видовете дезинфекционни материали са подробно посочени в техническата спецификация (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Техническа спецификация), което е неразделна част от настоящата документация. Настоящата обществена поръчка включва 2 /два/ броя обособени позиции, от обособена позиция № 1 до обособена позиция № 2 включително. Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка общо е 8170,00 лева без ДДС. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение за 24 месеца. На основание чл.47, ал.4 от ППЗОП възложителят допуска документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП да се представят общо.

Важно ! : Ценовите предложения на участниците следва да не надвишават прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка за всяка обособена позиция.      

        Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) -  https://app.eop.bg/today/181585

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: (URL) - https://app.eop.bg/today/181585

Място на отваряне на офертите : Офертите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават чрез платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя. -https://app.eop.bg/today/181585

Крайна дата и час за подаване на оферти: 31.01.2022, 23:59ч.

       Срок за отваряне на офертите : 01.02.2022, 14:00ч.

 


Процедура с № 00732-2022-0001

Открита процедура - „Доставка на скъпоструващи мед.изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ"Проф. д-р.П.Стоянов"АД Лч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки”

 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) - https://app.eop.bg/today/181980

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: (URL) -https://app.eop.bg/today/181980

 Място на отваряне на офертите : Офертите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават чрез платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя. - https://app.eop.bg/today/181980

Крайна дата и час за подаване на оферти: 10 февруари 2022г., 23:59ч.

Срок за отваряне на офертите : 11 февруари 2022г., 14:00ч.

 


Процедура № 00732-2020-0004 / 29.06.2020г.

Публично състезание „Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на МБАЛ проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД Ловеч и доставка на пакети подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарители“, съгласно чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването, и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки приета с ПМС № 113 от 16 май 2007 г.

 


Процедура № 00732-2020-0003 / 15.06.2020

Открита процедура - „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”

 


Процедура № 00732-2020-0002 / 15.06.2020

Открита процедура - Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“

 


Процедура № 00732-2020-0001 / 11.06.2020

Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"АД в сградата находяща се на ул. „Съйко Съев“ № 27, гр. Ловеч"


Процедура № 00732-2019-0013 / 07.11.2019

Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”


Процедура № 00732-2019-0012 / 04.11.2019

Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки ”


Процедура № 00732-2019-0011 / 16.10.2019

Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”


Процедура № 00732-2019-0010 / 03.10.2019

 Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”


Процедура № 00732-2019-0009 / 23.08.2019

Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”


Процедура № 00732-2019-0008 / 07.08.2019

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ “Проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки“


Процедура № 00732-2019-0007 / 03.06.2019

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ на основание чл.18,  ал.1,  т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея, фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA – Италия 1999 за Отделение по образна диагностика и на фабрично нов професионален хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ “Проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД – Ловеч“


Процедура № 00732-2019-0006 / 08.04.2019

 

Открита процедура на основание чл.  18,  ал.1,  т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет : „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ ”ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД  ГР.ЛОВЕЧ“


Процедура № 00732-2019-0005 / 28.02.2019г.


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ на основание чл.  18,  ал.1,  т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на задължително минимално техническо оборудване за нуждите на Отделение по Съдебна медицина към МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“


Процедура № 00732-2019-0004 / 01.03.2019г.


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч” чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”


Процедура № 00732-2019-0003 / 26.02.2019г.

ПОКАНА за участие в процедура на договаряне без предварително обявление
за възлагане на обществена поръчка  на основание чл.79, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Доставка на лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”


Процедура № 00732-2019-0002 / 30.01.2019г.

 

Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1  от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 


Процедура № 00732-2019-0001 / 28.01.2019 г.

 

Пряко договаряне на основание чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на неупотребявана и нерециклирана медицинска апаратура – 1 брой нова хладилна камера за трима покойника за нуждите на Отделение по обща и клинична патология към МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“


Процедура № 00732-2018-0015 / 14.11.2018 г.

 

 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на неупотребявана и нерециклирана медицинска апаратура – 3 броя нови хемодиализни апарати за нуждите на Отделение по хемодиализа и 1 брой нова хладилна камера за трима покойника за нуждите на Отделение по обща и клинична патология към МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“

  


Процедура № 00732-2018-0014 / 24.10.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки“


Процедура № 00732-2018-0013 / 15.10.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 


Процедура № 00732-2018-0012 /  04.10.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 


Процедура № 00732-2018-0011 / 19.09.2018 г.

 

Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч в сградата на ул."Съйко Съев"№27, гр.Ловеч

 


Процедура № 00732-2018-0010 / 10.09.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общо-болнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”

 


Процедура № 00732-2018-0009 / 05.07.2018 г.

 

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова мобилна рентгенова система, тип С рамо за нуждите на Операционна зала в ортопедичен сектор КЪМ МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“

 


Процедура № 00732-2018-0008 / 04.07.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 


Процедура № 00732-2018-0007 / 11.04.2018 г.

 

Договаряне без предварително обявление: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в сградата на ул."Съйко Съев" №27, гр.Ловеч, област Ловеч”

 


Процедура № 00732-2018-0006 / 22.03.2018 г.

 

Договаряне без обявление с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 


Процедура № 00732-2018-0005 / 26.02.2018 г.

 

Договаряне без обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки ”

 


Процедура № 00732-2018-0004 / 20.02.2018 г.

 

Договаряне без обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”

 


Процедура № 00732-2018-0003 / 09.02.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции””

 


Процедура № 00732-2018-0002 / 06.02.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч” чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

 


Процедура № 00732-2018-0001 / 02.02.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции” Ловеч

 


Процедура № 00732-2017-0008  / 05.12.2017 г.

 

Пряко договаряне с предмет: "Разпределение на електрическа енергия /достъп и пренос през електроразпределителната и електропреносна мрежа/ за нуждите на МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч

 


Процедура № 00732-2017-0007 / 17.11.2017 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група”

 


Процедура № 00732-2017-0006 / 04.08.2017 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки ”

 


Процедура № 00732-2017-0005 / 04.08.2017 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”

 

Процедура № 00732-2017-0004/21.07.2017 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

 


Процедура № 00732-2017-0003/17.07.2017 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 


Процедура № 00732-2017-0002/07.07.2017 г.

 

Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"АД в сградата находяща се на ул. „Съйко Съев“ № 27, гр. Ловеч"

 


Процедура № 00732-2017-0001/01.02.2017 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки”

 


Процедура № 00732-2016-0012/29.12.2016 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ ”ПРОФ.  Д-Р П.СТОЯНОВ”АД  ГР.ЛОВЕЧ”

 


Процедура № 00732-2016-0011/09.11.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"


Процедура № 00732-2016-0010/28.10.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"


Процедура № 00732-2016-0009/15.07.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"


Процедура № 00732-2016-0008/27.06.2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на медицинска услуга от пакета "Образна диагностика"  - компютърна аксиална томография за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч с апаратура на Изпълнителя, монтирана в помещение собственост на Възложителя."


Процедура № 00732-2016-0007/13.04.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на медицинска услуга от пакета "Образна диагностика" - компютърна аксиална томография за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч с апаратура на Изпълнителя монтирана в помещение собственост на  Възложителя"


Процедура № 00732-2016-0006/13.04.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки"


Процедура № 00732-2016-0005/13.04.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки"


Процедура № 00732-2016-0004/08.04.2016 г.

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"


Процедура № 00732-2016-0003/30.03.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни  материали за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури"


Процедура № 00732-2016-0002/29.03.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"


Процедура № 00732-2016-0001/29.02.2016 г.

Договаряне без обявление съгл. чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет : "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"


Процедура № 00732-2015-0014/29.12.2015 г.

Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч:

- Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно.
- Спешни поръчки изразяващи се в  превоз през цялото денонощие на лекари и  специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч и обратно.


Процедура № 00732-2015-0013/18.12.2015 г.

Настоящата обществена поръчка включва доставка на газьол за отопление 0,001% S за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД за период от сключване на договор до 31.12.2016 г. Наименование на стоката и прогнозни количества: Газьол за отопление 0.001 % S маркиран червен - 140 000 л. (сто и четиридесет хиляди литра). Сделката ще се извърши на "Софийска стокова борса" АД, която е лицензирана стокова борса.


Процедура № 00732-2015-0012/18.12.2015 г.

Договаряне без обявление: "Доставка на медицински изделия, включващи общоболнични медицински консумативи и лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки, след направени от възложителя заявки по номенклатури"


Процедура № 00732-2015-0011/03.12.2015 г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции


Процедура № 00732-2015-0010/15.09.2015 г.

Договаряне без обявление: "Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"


Процедура № 00732-2015-0009/08.09.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"


Процедура № 00732-2015-0008/01.09.2015 г.

Договаряне без обявление: "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в сградата на ул."Съйко Съев"№27, гр.Ловеч"


Процедура № 00732-2015-0007/23.07.2015 г.

Договаряне без обявление: "Доставка на лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"


Процедура № 00732-2015-0006/23.07.2015 г.

Договаряне без обявление: "Доставка на лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"


Процедура № 00732-2015-0005/08.04.2015 г.

"Доставка на лабораторни реактиви и консумативи  за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч" чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"


Процедура № 00732-2015-0004/24.03.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"


Процедура № 00732-2015-0003/23.02.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"


Процедура № 00732-2015-0002/04.02.2015 г.

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в сградата на ул."Съйко Съев" №27, гр.Ловеч, област Ловеч


Процедура № 00732-2015-0001/22.01.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч"


Процедура № 00732-2014-0014/29.12.2014 г.

Настоящата обществена поръчка включва доставка на газьол за отопление 0,001% S за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД за период от сключване на договор до 31.12.2015 г. Наименование на стоката и прогнозни количества: Газьол за отопление 0.001 % S маркиран червен - 140 000 л. (сто и четиридесет хиляди литра). Сделката ще се извърши на „Русенска стокова борса” АД, която е лицензирана стокова борса


Процедура № 00732-2014-0013/16.12.2014 г.

Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч:

  - Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до Oтделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч и обратно;
  - Спешни поръчки, изразяващи се в превоз през цялото денонощие на лекари и специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации, от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч и обратно.


Процедура № 00732-2014-0012/24.11.2014 г.

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите и персонала на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов АД - гр. Ловеч


Процедура № 00732-2014-0011/03.11.2014 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури.


Процедура № 00732-2014-0010/16.10.2014 г.

Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло , халати и одеяла на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч.


Процедура № 00732-2014-0009/15.10.2014 г.

Доставка на лабораторни материали и реактиви за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2014-0008/25.07.2014 г.

Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури.


Процедура № 00732-2014-0007/14.07.2014 г.

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в сградата на ул."Съйко Съев"№27, гр.Ловеч.


Процедура № 00732-2014-0006/11.07.2014 г.

Дейности по предоставяне на "В и К" услуги, включително доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в сградата на ул."Съйко Съев"№27, гр.Ловеч.


Процедура № 00732-2014-0005/30.06.2014 г.

Доставка на медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2014-0004/27.06.2014 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2014-0003/22.05.2014 г.

Настоящата обществена поръчка включва доставка на газьол за отопление 0,001% S за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД за период от сключване на договор до 31.12.2014 г. Наименование на стоката и прогнозни количества: Газьол за отопление 0.001 % S маркиран червен - 43 000 л. (четиридесет и три хиляди литра) .Сделката ще се извърши на „Русенска стокова борса” АД, която е лицензирана стокова борса.


Процедура № 00732-2014-0002/19.03.2014 г.

Извършване на медицинска услуга от пакета "Образна диагностика" - компютърна аксеална томография за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч с апаратура на Изпълнителя монтирана в помещение собственост на Възложителя.


Процедура № 00732-2014-0001/21.02.2014 г.

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2013-0009/18.12.2013 г.

Извършване на транспортна услуга за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч •Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно •Спешни поръчки изразяващи се в превоз през цялото денонощие на лекари и специалисти, участващи в специализирани екипи за извършване на спешни и неотложни интервенции - операции, консултации от дома им до МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч и обратно.


Процедура № 00732-2013-0008/17.12.2013 г.

Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч.


Процедура № 00732-2013-0006/16.10.2013 г.

Доставка на лабораторни материали и реактиви за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2013-0005/03.07.2013 г.

Доставка на медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2013-0004/20.06.2013 г.

Доставка на общоболнични медицински консумативи и лабораторни материали и реактиви за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2013-0003/05.06.2013 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2013-0002/21.03.2013 г.

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2013-0001/22.02.2013 г.

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2012-0010/16.11.2012 г.

Доставка на общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни материали и реактиви и дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2012-0009/14.11.2012 г.

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите и персонала на МБАЛ "Проф. д-р П.Стоянов" АД гр.Ловеч.


Процедура № 00732-2012-0008/24.08.2012 г.

Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло , халати и одеяла на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч.


Процедура № 00732-2012-0005/30.05.2012 г.

Доставка на общи медицински консумативи и лабораторни материали и реактиви за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч 1- Общи медицински консумативи. 2 - Лабораторни материали и реактиви. Съгласно приложение № 1 от документацията.


Процедура № 00732-2012-0004/03.05.2012 г.

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.


Процедура № 00732-2012-0001/21.01.2012 г.

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на диализа Обособена позиция №2: Медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа.


Процедура № 00732-2011-0003/28.09.2011 г.

Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ"Проф.д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч.


Процедура № 00732-2011-0002/30.03.2011 г.

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва. Обособена позиция 1: Медикаменти включени в Позитивния лекарствен списък-ПРИЛОЖЕНИЕ 2-Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения Обособена позиция 2: Медикаменти не включени в Позитивния лекарствен списък-ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обособена позиция 3: Адаптирани млека, детски храни и лечебни храни.


Процедура № 00732-2011-0001/12.01.2011 г.

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на диализа Обособена позиция №2: Медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа.


Процедура № 00732-2010-0004/21.09.2010 г.

Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ"Проф.д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч.


Процедура № 00732-2010-0003/18.08.2010 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя франко склада на Възложителя.


Процедура № 00732-2010-0001/06.04.2010 г.

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва. ЛОТ1: Медикаменти включени в Позитивния лекарствен списък-ПРИЛОЖЕНИЕ 2-Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения ЛОТ2: Медикаменти не включени в Позитивния лекарствен списък-ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛОТ3: Адаптирани млека, детски храни и лечебни храни.


Процедура № 00732-2009-0004/10.09.2009 г.

Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ"Проф.д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч.

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ