ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2016-0003/30.03.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни  материали за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури"
-----------------------------------------------------------
Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 30.03.2016 г.

Протокол на основание Чл.68, ал.7 от ЗОП - дата на публикуване 02.06.2016 г.

Съобщение на основание Чл.69а, ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 11.07.2016 г.

Протокол на основание Чл.70, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 04.08.2016 г.

Протокол на основание Чл.72, ал.1 и ал.2 от ЗОП - дата на публикуване 16.08.2016 г.

Приложение към Протокол на основание Чл.72, ал.1 и ал.2 от ЗОП - дата на публикуване 16.08.2016 г.

Решение на основание Чл.39, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 17.08.2016 г.

Решение на основание Чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП - дата на публикуване 17.08.2016 г.

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Договори - "АГАРТА-ЦМ" ЕООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.) ;"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "БГ МЕД" ООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "ДИАСИСТЕМС" EООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "ИНВАР" ЕООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.) ;"МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ" ООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.) ; "ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ " ЕООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "МЕДИЛОН " ООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "МЕДИТРЕЙД" ЕООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "УНИФАРМ " АД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "ВАКПАК МЕДИКАЛ" ООД (дата на публикуване 30.09.2016 г.); "ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД (дата на публикуване 27.09.2016 г.); "РИДАКОМ” ЕООД (дата на публикуване 30.09.2016 г.); "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД (дата на публикуване 15.10.2016 г.);

Информация на основание чл.22б, ал.2, т.16  -  Дата на публикуване 21.09.2017 г.

Информация на основание чл. 22-б, ал. 2, т. 15  -  дата на публикуване 27.09.2017 г.

Инфо договор Хелмед – дата на публикуване – 28.11.2018г.

Приключване на договор Хелмед – дата на публикуване – 28.11.2018г.

Инфо договор Медитрейд – дата на публикуване – 28.11.2018г.

Приключване на договор Медитрейд – дата на публикуване – 28.11.2018г.

Инфо приключване на договор ТОП ДИАГНОСТИКА ООД – дата на публикуване - 28.05.2019

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка ЕЛПАК ТРЕЙДИЕНГ ЕООД – дата на публикуване 24.06.2019г.

Информация за изпълнението на договор за ОП - дата на публикуване 08.10.2019

Информация за приключване на ОП Агарта ЦМ – дата на публикуване 31.10.2019

Информация за изпълнение на договор по ОП УНИФАРМ - дата на публикуване 07.11.2019

Информация на основание чл.22б, ал.2, т.16  - дата на публикуване до 05.11.2019г

Информация на основание чл.22б, ал.2, т.16  - дата на публикуване до 28.11.2019г

Информация за приключване на договор МЕДЕКС ООД - дата на публикуване  28.11.2019

Информация за приключване на договор ГАМИДОР ЕООД - дата на  публикуване 28.11.2019

Информация за приключване на договор МЕДИКЪЛ ИМИДЖ  - дата на публикуване 20.12.2019

Информация за приключване на договор Перфект медика - дата на публикуване 05.02.2020

Информация за приключване на договор за оп ИНВАР ЕООД  - дата на публикуване 30.03.2020

Информация за приключване на договор за оп РИДАКОМ - дата на публикуване 30.03.2020

Информация за приключване на договор МТИ ООД - дата на публикуване 01.06.2020

Информация за приключване на договор за оп БГ МЕД - дата на публикуване 31.03.2021

Обявление за приключване на договор ДИАСИСТЕМС ЕООД - дата на публикуване 28.05.2021