ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 000732-2018-0012 / 04.10.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”.

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 04.10.2018

 

 1. Заповед № 699 от 21.09.2018 - дата на публикуване 04.10.2018

 2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 04.10.2018

 3. Обявление за поръчка - дата на публикуване  04.10.2018

 4.Документация - дата на публикуване 04.10.2018г.

 5.Протокол на основание чл.54 ал.8 от ППЗОП – дата на публикуване – 16.11.2018г.

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ