ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2013-0004/20.06.2013 г.

Доставка на общоболнични медицински консумативи и лабораторни материали и реактиви за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.

------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Договори - "ДИАХЕМ" ООД ; "АГАРТА-ЦМ" ЕОД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП