ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2011-0002/30.03.2011 г.

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва. Обособена позиция 1: Медикаменти включени в Позитивния лекарствен списък-ПРИЛОЖЕНИЕ 2-Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения Обособена позиция 2: Медикаменти не включени в Позитивния лекарствен списък-ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обособена позиция 3: Адаптирани млека, детски храни и лечебни храни.

-------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "ЕКОФАРМ" ЕООД обособена позиция 1 ; "ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ" ЕАД обособена позиция 1 ; "ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ " ЕАД обособена позиция 2 ; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД обособена позиция 1 ; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД обособена позиция 2 ; "ЛИБРА" ЕАД обособена позиция 1 ; "ЛИБРА" ЕАД обособена позиция 2 ; "ЛИБРА" ЕАД обособена позиция 3

Информация на основание Чл.22б, ал.2 т.15 от ЗОП

Изпълнение