ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2014-0007/14.07.2014 г.

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в сградата на ул."Съйко Съев"№27, гр.Ловеч.

-------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Становище за осъществен предварителен контрол

Договори - "ОВЕРГАЗ СЕВЕР" ЕАД (дата на публикуване 11.11.2014 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение