ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура 00732-2016-0011/09.11.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Заповед № 1566 чл. 103, ал. 1 от ЗОП - дата на публикуване 09.11.2016 г.

Решение – дата на публикуване 09.11.2016 г.

Обявление – дата на публикуване 09.11..2016 г.

Документация за участие - дата на публикуване 09.11.2016 г.

Протокол на Комисията от 29.12.2016г. – публикуване на 29.12.2016 г.

Съобщение на основание чл.57 ал.3 от ППЗОП – публикувано на 29.12.2016

Протокол на комисията от 16.01.2017 г.   -  Публикуване на 16.01.2017 г.

Доклад на комисията съгласно чл.103, ал.3да се публикува на 20.01.2017 г.

Решение 2 от 20.01.2017 г.да се публикува на 20.01.2017 г.

Договор МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООДда се публикува до 05.03.2017 г.

Договор АПР ООДдата на публикуване 10.03.2017 г.

Изпълнение договор АПР ООД – дата на публикуване -19.10.2018г.

 

Договор инфо – дата на публикуване -19.10.2018г.

 

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ