ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2015-0003/23.02.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 23.02.2015 г.

Протокол по Чл.68, ал.7 от ЗОП - дата на публикуване 27.04.2015 г.

Съобщение относно дата, час и място на отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 22.05.2015 г.

Протокол на основание Чл.72, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 11.06.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 11.06.2015 г.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 11.06.2015 г.

Допълнение от 15.06.2015 г. към Решение от 11.06.2015 г. - дата на публикуване 18.06.2015 г.

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Договори - "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД (дата на публикуване 10.08.2015 г.) ; "ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД (дата на публикуване 10.08.2015 г.) ; "СОЛОМЕД" ООД (дата на публикуване 10.08.2015 г.) ; "КАПАМЕД" ЕООД (дата на публикуване 28.09.2015 г.) ; "СОЛОМЕД" ООД (дата на публикуване 28.09.2015 г.)

Решение за класиране на основание Чл. 74, ал.2, т.1 от ЗОП - дата на публикуване 18.08.2015 г.

Решение за прекратяване на основание Чл.39, ал.2, т3, б."а" от ЗОП - дата на публикуване 18.08.2015 г.

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД - дата на публикуване 16.09.2020 г.

 

© 2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ