ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура00732-2018-0014 / 24.10.2018 г.

 

        Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки.

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 24.10.2018 г.

 

 1. Заповед 778 - дата на публикуване  - 24.10.2018 г.

 2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване  - 24.10.2018

 3. Обявление за поръчка - дата на публикуване - 24.10.2018

 4. Документация - дата на публикуване - 24.10.2018

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ