ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0014 / 24.10.2018 г.

 

        Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки.

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 24.10.2018 г.

 

 1.Заповед 778 - дата на публикуване-24.10.2018 г.

 2.Решение за откриване на процедура - дата на публикуване-24.10.2018

 3.Обявление за поръчка - дата на публикуване-24.10.2018

 4.Документация - дата на публикуване- 24.10.2018

 5.Протокол на комисията на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП-дата на публикуване-04.12.2018

 6. Протокол 2-дата на публикуване-18.12.2018г.

 7. Съобщение на основание чл.57,ал.3 от ППЗОП-дата на публикуване-18.12.2018г.

 8. Протокол 3 – дата на публикуване – 09.01.2019

 9. Решение 2 – дата на публикуване – 09.01.2019

 10. Утвърден доклад – дата на публикуване – 09.01.2019

 11. Обявление за приключване на договор – дата на публикуване – 28.01.2019

 12. Обявление за възложена поръчка БИКОМЕД ООД – дата на публикуване – 31.01.2019

 13. Договор БИКОМЕД ООД – дата на публикуване – 31.01.2019

 14. Обявление за възложена поръчка АЙФ ФАРМА ООД – дата на публикуване – 04.02.2019

 15. Договор АЙФ ФАРМА ООД – дата на публикуване – 04.02.2019

 16. Обявление за възложена поръчка КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ООД – дата на публикуване – 11.02.2019

 17. Договор КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ ООД – дата на публикуване – 11.02.2019

 18. Обявление за приключване на договор Бикомед - дата на  публикуване  30.01.2020

 19. Обявление за приключване на договор Контакт Медикъл Интернешънъл - дата на  публикуване  06.03.2020

 20. Обявление за приключване на договор за ОП АЙФ ФАРМА - дата на  публикуване  12.03.2020

 

© 2008-2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ