ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2015-0005/08.04.2015 г.

"Доставка на лабораторни реактиви и консумативи  за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч" чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Документация за участие - дата на публикуване 09.04.2015 г.

Покани - "ИМЕССА" ЕООД (дата на публикуване 09.04.2015 г.)

Протокол на комисията - дата на публикуване 22.04.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 22.04.2015 г.

Договори - "ИМЕССА" ЕООД (дата на публикуване 19.06.2015 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП