ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура 00732-2017-0002/07.07.2017 г.

        Договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД в сградата находяща се на ул. „Съйко Съев“ № 27, гр. Ловеч

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП  -  дата на публикуване 07.07.2017 г.

Заповед 821 от 28062017 на изпълнителния директор - дата на публикуване 07.07.2017 г.

Решение за откриване на процедура – дата на публикуване 07.07.2017 г.

Писмо с изх.№ 46 от 29.06.2017 г.  до ВИК – дата на публикуване 07.07..2017 г.

Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП - дата на публикуване 08.08.2017

Договор от 14.09.2017 г.   -  дата на публикуване 14.09.2017 г.

Информация за приключване на договор - дата на публикуване 23.11.2017

Обявление за приключване на договор за ОПдата на публикуване 30.10.2020

 

 

© 2008-2017 МБАЛ - ЛОВЕЧ