ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2015-0004/24.03.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 24.03.2015 г.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 08.05.2015 г.