ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2014-0005/30.06.2014 г.

Доставка на медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.

------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "БИЛМЕД" ЕООД ; "ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение

 

Информация за приключване на договор – дата на публикуване – 27.09.2019 г.

 

© 2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ