ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2014-0005/30.06.2014 г.

Доставка на медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.

------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "БИЛМЕД" ЕООД ; "ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение