ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2015-0008/01.09.2015 г.

Договаряне без обявление: "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в сградата на ул."Съйко Съев"№27, гр.Ловеч"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Становище за осъществен предварителен контрол - дата на публикуване 28.09.2015 г.

Договори - "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" ЕАД (дата на публикуване 29.12.2015 г.)

Изпълнение

 

Информация за изпълнение на договор - дата на публикуване 30.10.2019