ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2015-0007/23.07.2015 г.

Договаряне без обявление: "Доставка на лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Документация за участие - дата на публикуване 23.07.2015 г.

Покани - "МЕДЕКС" ООД (дата на публикуване 23.07.2015 г.)

Становище за осъществен предварителен контрол - дата на публикуване 02.09.2015 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 15.09.2015 г.

Доклад на комисията - дата на публикуване 15.09.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 15.09.2015 г.

Договори - "МЕДЕКС" ООД (дата на публикуване 23.10.2015 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

 

Приключване договор МЕДЕКС ООД – дата на публикуване -28.05.2019

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ