ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2009-0004/10.09.2009 г.

Доставка на общи медицински консумативи, лабораторни материали и реактиви, дезинфекционни материали и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ"Проф.д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч.

-------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ " ЕООД обособена позиция 2

Информация на основание Чл. 22б, ал. 2, т.15 от ЗОП

Изпълнение