ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0006 / 22.03.2018 г.

 

Договаряне без обявление с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 22.03.2018 г.

 

Заповед № 259 от 22.03.2018 - дата на публикуване 22.03.2018 г.

 

Решение - дата на публикуване 22.03.2018 г.

Покана - дата на публикуване 22.03.2018 г.

00732-2018-0006 еЕЕДОП - дата на публикуване 03.04.2018 г.

Протокол № 1 на комисията от 16.04.2018 - дата на публикуване 23.04.2018 г.

Протокол № 2 отг 16.04.2018 - дата на публикуване 23.04.2018 г.

Доклад на комисията - дата на публикуване 23.04.2018 г.

Решение № 15 от 23.04.2018 на Изпълнителния директор - дата на публикуване 23.04.2018 г.

Решение № 17 от 03.05.2018 - дата на публикуване 03.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 14.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка на основание Решение № 17 - дата на публикуване 29.05.2018 г.

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ