ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура 00732-2017-0005/04.08.2017 г.

       „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”

 

 

Информация за преписката в АОП  -  дата на публикуване 04.08.2017 г.

Заповед   -  дата на публикуване 04.08.2017 г.

Решение за откриване на процедура  -  дата на публикуване 04.08.2017 г.

Обявление за поръчка  -  дата на публикуване 04.08.2017 г.

Документация  -  дата на публикуване 04.08.2017 г.

Протокол от 03.10.2017 г.  -  дата на публикуване 04.10.2017 г.

Протокол на комисията от 24.10.2017 г.  -  дата на публикуване 24.10.2017 г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП   -   дата на публикуване 24.20.2017 г.

ИСКАНЕ съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП   -   дата на публикуване 09.11.2017 г.

Протокол на комисията от 21.11.2017 г.  -  дата на публикуване 21.11.2017 г.

Съобщение на оснавание чл.58, ал.3 от ППЗОП -  дата на публикуване 21.11.2017 г.

Протокол на комисията от 27.11.2017 - дата на публикуване 28.11.2017 г.

Доклад на комисията - дата на публикуване 30.11.2017 г.

Решение № 20 от 29.11.2017 на Възложителя - дата на публикуване 30.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка (на основание чл.26,ал.1,т.2 от ЗОП) - дата на публикуване 12.12.2017 г.

Договор ДИАСИСТЕМД ЕООД - дата на публикуване 15.12.2017 г.

Договор АГАРТА ООД - дата на публикуване 15.12.2017 г.

Договор с УНИФАРM АД - дата на публикуване 18.12.2017 г.

Договор ТОП ДИАГНОСТИКА ООД - дата на публикуване 19.12.2017 г.

Решение на основание чл.112 от ЗОП - дата на публикуване 18.12.2017 г.

Договор 19.12.2017 Хелмед България ЕООД - дата на публикуване 21.12.2017 г.

Договор БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООД - дата на публикуване 22.12.2017 г.

Договор ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД - дата на публикуване 29.12.2017 г.

Договор ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД - дата на публикуване 09.01.2017

ДОГОВОР ХИМТЕКС ООД № 8 - дата на публикуване 09.01.2017

ДОГОВОР ХИМТЕКС ООД № 9 - дата на публикуване 09.01.2017

Договор ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД  - дата на публикуване 15.01.2018

Договор ЕЛТА 90 ООД - дата на публикуване 22.01.2018

Приключване на договор БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООД – дата на публикуване – 27.12.2018

Приключване на договор ТОП ДИАГНОСТИКА ЕООД – дата на публикуване – 27.12.2018

Приключване на договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД – дата на публикуване – 28.12.2018

Приключване на договор ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД – дата на публикуване – 31.12.2018

Приключване на договор Ди ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД – дата на публикуване – 09.01.2019

Приключване на договор ХИМТЕКС ООД – дата на публикуване – 14.01.2019

Приключване на договор ЕЛТА 90 ООД – дата на публикуване – 22.01.2019

Приключване на договор Ридаком ЕООД – дата на публикуване – 22.01.2019

 

 

 

© 2008-2017 МБАЛ - ЛОВЕЧ