ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0001 / 02.02.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позицииЛовеч

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 02.02.2018 г.

 

Заповед № 137 - дата на публикуване - дата на публикуване 02.02.2018 г.

 

Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 02.02.2018 г.

 

Обявление за поръчка - дата на публикуване 02.02.2018 г.

 

Документация - дата на публикуване 02.02.2018 г.

 

Доклад - дата на публикуване 09.03.2018 г.

 

Протокол от 09.03.2018 - дата на публикуване 09.03.2018 г.

 

Решение 7 от 09.03.2018 - дата на публикуване 09.03.2018 г.

 

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 22.03.2018 г.

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ