ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2014-0004/27.06.2014 г.

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.

-------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Съобщение относно провеждане на публичен жребий - дата на публикуване 23.09.2014 г.

Договори - "МЕДЕКС" ООД (дата на публикуване 25.11.2014 г.) ; "МЕДОФАРМА" ЕООД (дата на публикуване 25.11.2014 г.); "МС ФАРМА" АД (дата на публикуване 25.11.2014 г.) ; "РСР" ЕООД (дата на публикуване 25.11.2014 г.) ; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД (дата на публикуване 25.11.2014 г.) ; "ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД (дата на публикуване 25.11.2014 г.) ; "ФАРКОЛ" АД (дата на публикуване 25.11.2014 г.) ; "НОВИМЕД" ООД (дата на публикуване 20.02.2015 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение