ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2015-0002/04.02.2015 г.

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в сградата на ул."Съйко Съев" №27, гр.Ловеч, област Ловеч

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Становище за осъществен предварителен контрол - дата на публикуване 12.02.2015 г.

Договори - "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД (дата на публикуване 15.08.2015 г.)

Изпълнение