ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2015-0010/15.09.2015 г.

Договаряне без обявление: "Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Документация за участие - дата на публикуване 15.09.2015 г.

Покани - "АГАРТА-ЦМ" ЕООД (дата на публикуване 15.09.2015 г.)

Протокол на комисията - дата на публикуване 09.10.2015 г.

Доклад на комисията - дата на публикуване 09.10.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 09.10.2015 г.

Становище за осъществен предварителен контрол - дата на публикуване 22.10.2015 г.

Договори - "АГАРТА-ЦМ" ЕООД (дата на публикуване 13.11.2015 г.)

 

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

 

Изпълнението на договор АГАРТА ЦМ ЕООД - да се публикува на 28.05.2019

 

 

© 2008 -2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ