ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти  с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Новини и обяви, обявени от МБАЛ Ловеч ще бъдат публикувани, както и свързаните с тях документи, приложения и указания.
За подробности, относно възлагането на обществени поръчки и поддържането на Профила на купувача, разгледайте Вътрешните правила.

За всякакви други въпроси и уточнения се обръщайте към Полина Христова-Кондов - икономист обществени поръчки към МБАЛ Ловеч:

тел: 068/ 667 250, e-mail: mbal_lovech@abv.bg

Форма за обратна връзка   

 

 

 

 

Последен търг 18.09.2018:

 

Последен търг - 18.09.2018 г.- МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед 678 от 18.09.2018 - дата на публикуване 18.09.2018 г.

 

Протокол – дата на публикуване 18.09.2018 г.

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед № 634 - дата на публикуване 29.08.2018 г.

 

Обявление – дата на публикуване 29.08.2018 г.

 

 

 

Повторен Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Повторен Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Обявление - дата на публикуване 08.08.2018 г.

 

Решение за откриване на повторен търг - дата на публикуване 08.08.2018 г.

 

Утвърден протокол от 23.08.2018 - дата на публикуване 23.08.2018 г.

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед № 567 - дата на публикуване  13.07.2018 г.

 

Обявление - дата на публикуване  13.07.2018 г.

 

Решение за откриване на търг с явно наддаване - дата на публикуване  04.07.2018 г.

 

Документация - дата на публикуване  04.07.2018 г.

 

До всички заинтересовани лица - дата на публикуване 20.07.2018 г.

 

Заповед 605 от 07.08.2018 - дата на публикуване 07.08.2018 г.

 

Търг с явно наддаване Протокол - дата на публикуване 07.08.2018 г.

 

 

 

Повторна Покана за Избор на обслужваща банка:

 

Повторна Покана при условията на чл. 4, т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК с предмет : „Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ АД - Ловеч”

 

Заповед № 197 от 07.02.2018 дата на публикуване  15.02.2018 г.

 

Документация Повторна Покана дата на публикуване  15.02.2018 г.

 

Протокол от 27.02.2018 дата на публикуване  27.02.2018 г.

 

 

 

Покана за Избор на обслужваща банка:

 

Покана при условията на чл. 4, т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК. с предмет :

 „Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ АД - Ловеч”

 

Заповед 79 от 16.01.2018 г. дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Документация Покана дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Титулна страница дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Утвърден протокол от 07.02.2018 - да се публикува на 07.02.2018 г.

 

 

 

Покана при условията на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет:

 

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло , халати и одеяла на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч”

 

 

Заповед № 77 от 16.01.2018 на изпълнителния директор дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

Покана изх.№ 196 от 16.01.2018 г. дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

Приложения към покана № 196 от 16.01.2018 г. дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

 

 

 

Покана за предоставяне на оферта № 148 от 20.11.2017

 

Покана № 148 дата на публикуване  20.11.2017 г.

 

 

 

 

Покана за предоставяне на оферта

 

Във връзка с ремонт и преустройство на съществуващо помещение за поставяне на ново оборудване.

 

Поканадата на публикуване  04.08.2017 г.

 

Покана за архитекти Заповед 1070 от 10.08.2017 г. - дата на публикуване  10.08.2017

 

Покана за архитекти Покана с изх.№ 60 от 10.08.2017 г. - дата на публикуване  10.08.2017

 

 

 

 

Търг с явно наддаване ДМА и ММА

 

Заповед 337 от 28.03.2017  -  дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Обявление  - дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Приложение № 1 описание на ММА - дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Решение №6 от 30.03.2017 г.  -  дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Заповед 506 от 21.04.2016 г.дата на публикуване  на 25.04.2017 г.

 

Информация за повторен търг с явно наддаване - дата на публикуване  25.04.2017 г.

 

Протокол на комисията - дата на публикуване  25.04.2017 г.

 

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване на помещение под наем

 

Заповед 299 от 13.03.2017 – дата на публикуване  16.03.2017 г.

 

Обявление от 16.03.2017  -   дата на публикуване  16.03.2017 г.

 

Заповед 462 от 05.04.2017 дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

Информация повторен търг дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

Протокол от 04.04.2017 - дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сградата на МБАЛ ”Проф. Д-Р Параскев Стоянов” АД - Гр. Ловеч".

 

 

Заповед № 1898 от 23.12.2016 – дата на публикуване  27.12.2016

 

Обявление 27.12.2016 – дата на публикуване  27.12.2016

 

Информация за повторен търг с явнно наддаване  дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

Протокол помещения под наем търг с явнно наддаване  -   дата на публикуване  20.01.2017

 

Протокол от 20.02.2017дата на публикуване  28.02.2017 г.

 

 

 

 

 

МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов АД-гр. Ловеч" открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ДМА/транспортни средства, барабанна стерилизираща машина, стругове, автоматична телефонна централа/ и ММА /резервни автомобилни части/ собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч"  - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

 

Заповед 1831 от 01.12.2016г на Изпълнителният директор - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Обявление за търг с явно наддаване от 05.12.2016г. - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Приложение № 1- обособена позиция № 8 - ММА автомобилни резервни части - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Решение за откриване на търг с явно наддаване № 22 от 01.12.2016 - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Протокол от 20.12.2016  -  дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Заповед 1885  -  дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Информация изх.№ 331 от 23122016 за повторен търг - дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Заповед 109 от 20.01.2017 г.     дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

Протокол на Комисията от 20.01.2017 г. -  дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

 ИЗБОР НА ВТОРА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ - дата на публикуване 29.11.2016 г.

 

 

 

© 2008 - 2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ