ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти  с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Новини и обяви, обявени от МБАЛ Ловеч ще бъдат публикувани, както и свързаните с тях документи, приложения и указания.

За подробности, относно възлагането на обществени поръчки и поддържането на Профила на купувача, разгледайте Вътрешните правила.

За всякакви други въпроси и уточнения се обръщайте към Полина Христова-Кондова - икономист обществени поръчки към МБАЛ Ловеч, тел: 068/ 667 250, e-mail: mbal_lovech@abv.bg

Форма за обратна връзка   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Покана за предоставяне на оферта

 

Във връзка с ремонт и преустройство на съществуващо помещение за поставяне на ново оборудване.

 

ПоканаПубликуванo на 04.08.2017 г.

 

Покана за архитекти Заповед 1070 от 10.08.2017г. - публикувано на 10.08.2017

 

Покана за архитекти Покана с изх.№ 60 от 10.08.2017г. - публикувана на 10.08.2017

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Търг с явно наддаване ДМА и ММА

 

Заповед 337 от 28.03.2017  -  да се публикува на 30.03.2017 г.

 

Обявление  -  да се публикува на 30.03.2017 г.

 

Приложение № 1 описание на ММА  -  да се публикува на 30.03.2017 г.

 

Решение №6 от 30.03.2017г  -  да се публикува на 30.03.2017 г.

 

Заповед 506 от 21.04.2016да се публикува на 25.04.2017 г.

 

Информация за повторен търг с явно наддаване - да се публикува на 25.04.2017 г.

 

Протокол на комисията - да се публикува на 25.04.2017 г.

 

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване на помещение под наем

 

Заповед 299 от 13.03.2017публикуван на 16.03.2017 г.

 

Обявление от 16.03.2017  -   публикуван на 16.03.2017 г.

 

Заповед 462 от 05.04.2017 Да се публикува на 10.04.2017 г.

 

Информация повторен търг - Да се публикува на 10.04.2017 г.

 

Протокол от 04.04.2017 - Да се публикува на 10.04.2017 г.

 

 

 

 

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДАТА НА МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД-ГР. ЛОВЕЧ".

 

 

Заповед № 1898 от 23.12.2016 – публикуван на 27.12.2016

 

Обявление 27.12.2016 – публикуван на 27.12.2016

 

Информация за повторен търг с явнно наддаване  -  публикуван на 20.01.2017 г.

 

Протокол помещения под наем търг с явнно наддаване  -   публикуван на 20.01.2017

 

Протокол от 20.02.2017публикуван на 28.02.2017 г.

 

 

 

 

 

МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч" открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ДМА/транспортни средства, барабанна стерилизираща машина, стругове, автоматична телефонна централа/ и ММА /резервни автомобилни части/ собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч"  - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

 

Заповед 1831 от 01.12.2016г на Изпълнителният директор - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Обявление за търг с явно наддаване от 05.12.2016г. - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Приложение № 1- обособена позиция № 8 - ММА автомобилни резервни части - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Решение за откриване на търг с явно наддаване № 22 от 01.12.2016 - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Протокол от 20.12.2016  -  публикуван на 23.12.2016 г.

 

Заповед 1885  -  публикувана на 23.12.2016 г.

 

Информация изх.№ 331 от 23122016 за повторен търг - публикуван на 23.12.2016 г.

 

Заповед 109 от 20.01.2017 г.     публикуван на 20.01.2017 г.

 

Протокол на Комисията от 20.01.2017 г. -  публикуван на 20.01.2017 г.

 

 ИЗБОР НА ВТОРА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ - дата на публикуване 29.11.2016 г.

 

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ