ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти  с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

 

Вътрешен конкурентен избор

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

Дарения

 


Новини и обяви, обявени от МБАЛ Ловеч ще бъдат публикувани, както и свързаните с тях документи, приложения и указания.
За подробности, относно възлагането на обществени поръчки и поддържането на Профила на купувача, разгледайте Вътрешните правила.

За всякакви други въпроси и уточнения се обръщайте към Полина Христова икономист обществени поръчки към МБАЛ Ловеч:

тел: 068/ 667 250, e-mail: mbal_lovech@abv.bg

 

Покана изходящ № 164 от 22.11.2023г.

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч”., при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 22.12.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана №  164 от 22.11.2023г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

 

Покана изходящ № 149 от 06.10.2023г.

„Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 17.11.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg.

 

1. Покана №  149 от 06.10.2023г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

 

 

Покана изходящ № 115 от 05.07.2023г.

„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на ЗМИ чрез периодично повтарящи се доставки”, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 21.07.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg.

 

1. Покана № 115 от 05.07.2023г

2. Приложение № 1 – Техническа спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Утвърден Протокол от 04.08.2023г.

 

Покана изходящ № 41 от 15.02.2023г.

Доставка на медицински изделия и разтвори за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа  за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов"АД гр. Ловеч”, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 01.03.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg.

 

1. Покана № 41 от 15.02.2023г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Протокол – дата на публикуване 9.03.2023

 

Покана изходящ № 39 от 14.02.2023г.

 

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 28.02.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана № 39 от 14.02.2023г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

 

Покана изходящ №  7 от 20.01.2023г.

Избор на независим регистриран одитор за извършване на независимия финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч и индивидуален годишен отчет на дъщерно дружество „Медицински център - Ловеч“ ЕООД,.- Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 16.00ч. на 13.02.2023г. включително в деловодството на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч.

 

1. Покана №  7 от 20.01.2023г

2. Утвърден протокол – дата на публикуване 20.02.2023

 

Покана изходящ №  1 от 05.01.2023г.

 

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 20.01.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана № 1 от  05.01.2023г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Утвърден Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 24.01.2023г.

 

Покана изходящ №  340 от 07.12.2022г.

Доставка на газообразен медицински кислород с прогнозната стойност до 3 000,00 лева без ДДС и с прогнозно количество 240 м3 в стоманени бутилки с обем 40 литра - 150 бара – 6,3 м3., при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 16.12.2022г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

Покана за Удължаване на срока за подаване на оферти- дата на публикуване 19.12.2022

1. Покана №  340 от 07.12.2022г

2. Образец № 1 – Предложение за изпълнение на поканата.

3. Образец № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 3 – Декларация.

5. Протокол – дата на публикуване 30.12.2022

 

Покана изходящ №  399 от 06.12.2022г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 15.12.2022г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана №  399 от 06.12.2022г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация

3. Приложение № 2 -  Проект на договор

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1

6. Образец № 2 - Ценово предложение

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Протокол – дата на публикуване 19.12.2022

 

 

 

Покана изходящ № 391 от 21.11.2022г.

„Транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъци получени от хуманна медицина, свързани с дейността на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч 

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 25.11.2022г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана № 391 от 21.11.2022г

2.Приложение № 1 - Проект на договор.

3.Образец № 1 – Ценово предложение

4. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

5. Протокол-дата на публикуване 02.12.2022

 

 

 

 

Покана изходящ №  379 от 21.10.2022г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 07.11.2022г.,23:59 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана №  379 от 21.10.2022г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Протокол със заличена информация- дата на публикуване 21.11.2022 

 

Покана изходящ № 375 от 14.10.2022г.

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 04.11.2022г.,23:59 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg или на адрес 5500 Ловеч, ул.Съйко Съев № 27, етж.2, административна част стая № 27, МБАЛ“ Проф. д-р Параскев Стоянов“АД Ловеч до 16:00 часа.

 

1. Покана № 375 от 14.10.2022г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация

3. Приложение № 2 -  Проект на договор

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

 

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1

6. Образец № 2 - Ценово предложение

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Протокол със заличена информация- дата на публикуване 21.11.2022

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч :

 

Цена, място и срок за закупуване на документацията за участие.

Цена на тръжната документация е 20.00 /двадесет лева и 00 ст/ лева без ДДС и се внася на касата на МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, в гр. Ловеч. Закупува се от касата на МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, в гр. Ловеч, 5500 Ловеч, ул.Съйко Съев № 27, етаж. 2, административна част.

     Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Място и срок за подаване на заявление за участие.

Заявленията за участие може да се представи всеки работен ден от 8:00 до 16.00 часа на  15.08.2022 година, съответно до 16.00 часа на 14.09.2022 година при повторен търг, в стая № 27, ул. „Съйко Съев”№ 27, ет. 2.

Дата, място и час за провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 16.08.2022г., в библиотеката на МБАЛ“Проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД – Ловеч, 5500 Ловеч, етж.2, административна част от 11:00 часа.

1.Обявление - дата а публикуване 27.07.2022г.

2. Протокол на комисиятадата на публикуване 18.08.2022

 

Повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловечдата на публикуване 19.08.2022

 

Протокол за повторен търг - дата на публикуване 16.09.2022

 

 

Покана за избор на независим регистриран одитор - дата на публикуване 30.03.2022

Протокол от избор на независим регистриран одитор - дата на публикуване 17.05.2022

 

Протокол за “Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД гр. ЛОВЕЧ” – дата на публикуване 21.04.2022

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО Чл.44 Ал.10 ОТ ЗОП - дата на публикуване 24.03.2016 г.

 

Обобщена информация на основание чл.230, ал.1, т.7 от  ЗОП - дата на публикуване 28.03.2019 г.

 

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г - дата на публикуване 17.03.2020 г.


Форма за обратна връзка  

 

 ПОКАНА С ПРЕДМЕТ : “Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД гр. ЛОВЕЧ” на основание чл.28, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020г. МС.

Крайният срок за получаване на оферти : до 16:00 часа на 14.04.2022г.-стая № 27, етаж 2 административна част на МБАЛ―Проф. д-р Параскев Стоянов― АД Ловеч, 5500 Ловеч, ул. Съйко Съев № 27.

Отваряне на оферти : 15.04.2022 г от 10:00ч в библиотеката на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов― АД гр. Ловеч, административна част, етаж 2.

 

1.       Покана – дата на публикуване 1.04.2022 г.

2.       Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника-Образец № 1 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

3.       Оферта за участие в покана-Образец № 2 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

4.       Декларация–Образец № 3 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

5.       Декларация–Образец № 4 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

6.       Техническо предложение–Образец № 5 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

7.       Ценово предложение–Образец № 6 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

8.       Проект на Договор-Приложение № 1– дата на публикуване 1.04.2022 г.

 

Покана изходящ № 214 от 18.08.2021г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите, които ще се възлагат по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност  за всяка обособена позиция, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 07.09.2021г.,23:59 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg.

 

1. Покана № 214 от 18.08.2021г – дата на публикуване 18.08.2021

2.Техническа спецификацияПриложение № 1 – дата на публикуване 18.08.2021

3.Техническо предложениеПриложение № 2 – дата на публикуване 18.08.2021

4.Ценово ПредложениеПриложение № 3 – дата на публикуване 18.08.2021

5. Образец № 1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – дата на публикуване 18.08.2021

6. Образец № 2Проект на договор – дата на публикуване 18.08.2021

7. Протокол на оценителната комисия  дата на публикуване 16.09.2021

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения и части от помещения, собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч", по 8 /осем/ обособени позиции.

 

1.Заповед – 301/21.07.2021г. – дата на публикуване 26.07.2021г.

2.Документация за участие - дата на публикуване 26.07.2021г.

3.Решение за откриване на търг с явно наддаване № 15/26.07.2021г - дата на публикуване 26.07.2021г.

4.Решение за утвърждаване на тръжната документация № 16/26.07.2021г - дата на публикуване 26.07.2021г.

5.Обявлениедата на публикуване 26.07.2021г.

6.Утвърден на 12.08.2021г. Протокол на тръжната комися - дата на публикуване 12.08.2021

7. Заповед 332 от 12.08.2021 - дата на публикуване 12.08.2021

8. Информация повторен търг изх.№ 205 от 12.08.2021 – дата на публикуване 16.08.2021

9. Протокол дата на публикуване 16.09.2021

 

Покана изходящ № 179 от 09.07.2021г.

Медицински изделия, които ще се възлагат по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност  за всяка обособена позиция, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 23.07.2021г.,23:59 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg.

 

1. Покана № 179 от 09.07.2021г – дата на публикуване 09.07.2021

2. Техническа спецификация – Приложение № 1 – дата на публикуване 09.07.2021

3. Техническо предложение – Приложение № 2 – дата на публикуване 09.07.2021

4. Ценово Предложение – Приложение № 3 – дата на публикуване 09.07.2021

5. Образец № 1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – дата на публикуване 09.07.2021

6. Образец № 2 – Проект на договор – дата на публикуване 09.07.2021

7. Протокол – дата на публикуване 11.08.2021

 

Покана за избор на независим регистриран одитор - дата на публикуване  25.02.2021

 

Търг с явно наддаване за продажба на автомобили собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч

 

1. Заповед № 281 от 03.07.2020 - дата на публикуване  09.07.2020

2. Обявление - дата на публикуване  09.07.2020

3. Решение за откриване на търг с явно наддаване № 18/09.07.2020г. - дата на публикуване  09.07.2020

4. Решение за утвърждаване на тръжната документация № 19/09.07.2020г. - дата на публикуване 09.07.2020

5. Документациядата на публикуване  09.07.2020

6. Утвърден Протокол – дата на публикуване  05.08.2020

7. Заповед № 315 от 05.08.2020 – дата на публикуване  05.08.2020

8. Информация за повторен търг – дата на публикуване  06.08.2020

9. Повторен търг автомобили - Утвърден протокол  – дата на публикуване  14.09.2020

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч"

 

1.Заповед № 202 от 27.05.2020 - дата на публикуване  04.06.2020

2.Обявление - дата на публикуване  04.06.2020

3. Решение за откриване на търг с явно наддаване - дата на публикуване  04.06.2020

4.Обявление за утвърждаване на тръжната документация - дата на публикуване  04.06.2020

5.Документация – дата на публикуване  04.06.2020

6.Утвърден Протокол - относно търг болнична тв мрежа - дата на публикуване 26.06.2020

7.Информация повторен търг - дата на публикуване 30.06.2020

8.Утвърден протокол - дата на публикуване 24.07.2020

 

Повторна Покана за предоставяне на оферти по реда на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, във връзка с постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерски съвет С ПРЕДМЕТ : “ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ”

 

1.       Заповед - дата на публикуване 04.05.2020

2.       Повторна Покана - дата на публикуване 04.05.2020

3.       Документация към Повторната Покана - дата на публикуване 04.05.2020

4.       Образци – дата на публикуване 04.05.2020

5.       Утвърден протокол обслужваща банка - дата на публикуване 20.05.2020

 

 

Покана за предоставяне на оферти по реда на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, във връзка с постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерски съвет С ПРЕДМЕТ : “ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ”

 

1.    Заповед - дата на публикуване 01.04.2020

2.    Покана - дата на публикуване 01.04.2020

3.    Документация към  Покана - дата на публикуване 01.04.2020

4.    Образци – дата на публикуване 01.04.2020

5.    Протокол от 22.04.2020 – дата на публикуване 22.04.2020

 

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА - Осигуряване на денонощна, физическа охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр.Ловеч"

 

1. Покана – дата на публикуване 06.12.2019

2. Ценово предложение – дата на публикуване 06.12.2019

 

чл.20, ал.4 от ЗОП – Покана с предмет :  „Спешни строително ремонтни дейности на асансьорни уредби и гаранционна поддръжка на вложените части, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от МБАЛ “проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД Ловеч

 

1. Заповед № 322 - дата на публикуване 17.07.2019

2. Покана № 168  - дата на публикуване 17.07.2019

3. Приложение № 1 – Техническа спецификация -  дата на публикуване 17.07.2019

4. Образец № 1Техническо предложение - дата на публикуване 17.07.2019

5. Образец № 2 Проект на договор - дата на публикуване 17.07.2019

6. Образец № 3 Ценово предложение - дата на публикуване 17.07.2019

                                                                                                                                                                                                                                         

чл.20, ал.4 от ЗОП – Покана с предмет :  Избор на изпълнител за извършване на услуга по неотложни ремонтни дейности по отоплителната инсталация в сградата на МБАЛ “проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД Ловеч

 

 1. Заповед № 315 от 10.07.2019г - дата на публикуване 11.07.2019

 2. Покана  - дата на публикуване 11.07.2019

 3. Приложение към покана – Образец № 1 - дата на публикуване 11.07.2019

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕНАВА ОФЕРТА ЗА НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ от 16.05.2019:

16.05.2019 г.- МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

Заповед № 315 от 10.07.2019г. – дата на публикуване 11.07.2019г.

 

Покана от 16.05.2019 - дата на публикуване 16.05.2019 г.

 

Ценово предложение – дата на публикуване 16.05.2019 г.

 

 

 

 

 

Последен търг 18.09.2018:

 

Последен търг - 18.09.2018 г.- МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед 678 от 18.09.2018 - дата на публикуване 18.09.2018 г.

 

Протокол – дата на публикуване 18.09.2018 г.

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед № 634 - дата на публикуване 29.08.2018 г.

 

Обявление – дата на публикуване 29.08.2018 г.

 

 

 

Повторен Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Повторен Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Обявление - дата на публикуване 08.08.2018 г.

 

Решение за откриване на повторен търг - дата на публикуване 08.08.2018 г.

 

Утвърден протокол от 23.08.2018 - дата на публикуване 23.08.2018 г.

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед № 567 - дата на публикуване  13.07.2018 г.

 

 

Обявление - дата на публикуване  13.07.2018 г.

 

 

Решение за откриване на търг с явно наддаване - дата на публикуване  04.07.2018 г.

 

 

Документация - дата на публикуване  04.07.2018 г.

 

 

До всички заинтересовани лица - дата на публикуване 20.07.2018 г.

 

Заповед 605 от 07.08.2018 - дата на публикуване 07.08.2018 г.

 

Търг с явно наддаване Протокол - дата на публикуване 07.08.2018 г.

 

 

 

Повторна Покана за Избор на обслужваща банка:

 

Повторна Покана при условията на чл. 4, т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК с предмет : „Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ АД - Ловеч”

 

Заповед № 197 от 07.02.2018 – дата на публикуване  15.02.2018 г.

 

Документация Повторна Покана – дата на публикуване  15.02.2018 г.

 

Протокол от 27.02.2018 – дата на публикуване  27.02.2018 г.

 

 

 

Покана за Избор на обслужваща банка:

 

Покана при условията на чл. 4, т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК. с предмет :

 „Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ АД - Ловеч”

 

Заповед 79 от 16.01.2018 г. – дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Документация Покана – дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Титулна страница – дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Утвърден протокол от 07.02.2018 - да се публикува на 07.02.2018 г.

 

 

 

Покана при условията на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет:

 

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло , халати и одеяла на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч”

 

 

Заповед № 77 от 16.01.2018 на изпълнителния директор дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

Покана изх.№ 196 от 16.01.2018 г. – дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

Приложения към покана № 196 от 16.01.2018 г. – дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

 

 

 

Покана за предоставяне на оферта № 148 от 20.11.2017

 

Покана № 148 – дата на публикуване  20.11.2017 г.

 

 

 

 

Покана за предоставяне на оферта

 

Във връзка с ремонт и преустройство на съществуващо помещение за поставяне на ново оборудване.

 

Покана – дата на публикуване  04.08.2017 г.

 

Покана за архитекти Заповед 1070 от 10.08.2017 г. - дата на публикуване  10.08.2017

 

Покана за архитекти Покана с изх.№ 60 от 10.08.2017 г. - дата на публикуване  10.08.2017

 

 

 

 

Търг с явно наддаване ДМА и ММА

 

Заповед 337 от 28.03.2017  -  дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Обявление  - дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Приложение № 1 описание на ММА - дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Решение №6 от 30.03.2017 г.  -  дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Заповед 506 от 21.04.2016 г. – дата на публикуване  на 25.04.2017 г.

 

Информация за повторен търг с явно наддаване - дата на публикуване  25.04.2017 г.

 

Протокол на комисията - дата на публикуване  25.04.2017 г.

 

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване на помещение под наем

 

Заповед 299 от 13.03.2017 – дата на публикуване  16.03.2017 г.

 

Обявление от 16.03.2017  -   дата на публикуване  16.03.2017 г.

 

Заповед 462 от 05.04.2017 – дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

Информация повторен търг дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

Протокол от 04.04.2017 - дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сградата на МБАЛ ”Проф. Д-Р Параскев Стоянов” АД - Гр. Ловеч".

 

 

Заповед № 1898 от 23.12.2016 – дата на публикуване  27.12.2016

 

Обявление 27.12.2016 – дата на публикуване  27.12.2016

 

Информация за повторен търг с явнно наддаване  дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

Протокол помещения под наем търг с явнно наддаване  -   дата на публикуване  20.01.2017

 

Протокол от 20.02.2017 – дата на публикуване  28.02.2017 г.

 

 

 

 

 

МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов АД-гр. Ловеч" открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ДМА/транспортни средства, барабанна стерилизираща машина, стругове, автоматична телефонна централа/ и ММА /резервни автомобилни части/ собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч"  - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

 

Заповед 1831 от 01.12.2016г на Изпълнителният директор - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Обявление за търг с явно наддаване от 05.12.2016г. - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Приложение № 1- обособена позиция № 8 - ММА автомобилни резервни части - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Решение за откриване на търг с явно наддаване № 22 от 01.12.2016 - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Протокол от 20.12.2016  -  дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Заповед 1885  -  дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Информация изх.№ 331 от 23122016 за повторен търг - дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Заповед 109 от 20.01.2017 г.     дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

Протокол на Комисията от 20.01.2017 г. -  дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

 ИЗБОР НА ВТОРА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ - дата на публикуване 29.11.2016 г.

 

 

 

© 2008 - 2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ