ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти  с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Новини и обяви, обявени от МБАЛ Ловеч ще бъдат публикувани, както и свързаните с тях документи, приложения и указания.
За подробности, относно възлагането на обществени поръчки и поддържането на Профила на купувача, разгледайте Вътрешните правила.

За всякакви други въпроси и уточнения се обръщайте към Полина Христова-Кондов - икономист обществени поръчки към МБАЛ Ловеч:

тел: 068/ 667 250, e-mail: mbal_lovech@abv.bg

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО Чл.44 Ал.10 ОТ ЗОП - дата на публикуване 24.03.2016 г.

 

Обобщена информация на основание чл.230, ал.1, т.7 от  ЗОП - дата на публикуване 28.03.2019 г.

 

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г - дата на публикуване 17.03.2020 г.


Форма за обратна връзка  

 

 

Търг с явно наддаване за продажба на автомобили собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч

 

1. Заповед № 281 от 03.07.2020 - дата на публикуване  09.07.2020

2. Обявление - дата на публикуване  09.07.2020

3. Решение за откриване на търг с явно наддаване № 18/09.07.2020г. - дата на публикуване  09.07.2020

4. Решение за утвърждаване на тръжната документация № 19/09.07.2020г. - дата на публикуване 09.07.2020

5. Документациядата на публикуване  09.07.2020

6. Утвърден Протокол дата на публикуване  05.08.2020

7. Заповед № 315 от 05.08.2020 дата на публикуване  05.08.2020

8. Информация за повторен търг дата на публикуване  06.08.2020

9. Повторен търг автомобили - Утвърден протокол  дата на публикуване  14.09.2020

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч"

 

1.Заповед № 202 от 27.05.2020 - дата на публикуване  04.06.2020

2.Обявление - дата на публикуване  04.06.2020

3. Решение за откриване на търг с явно наддаване - дата на публикуване  04.06.2020

4.Обявление за утвърждаване на тръжната документация - дата на публикуване  04.06.2020

5.Документация – дата на публикуване  04.06.2020

6.Утвърден Протокол - относно търг болнична тв мрежа - дата на публикуване 26.06.2020

7.Информация повторен търг - дата на публикуване 30.06.2020

8.Утвърден протокол - дата на публикуване 24.07.2020

 

Повторна Покана за предоставяне на оферти по реда на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, във връзка с постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерски съвет С ПРЕДМЕТ : “ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ”

 

1.       Заповед - дата на публикуване 04.05.2020

2.       Повторна Покана - дата на публикуване 04.05.2020

3.       Документация към Повторната Покана - дата на публикуване 04.05.2020

4.       Образци – дата на публикуване 04.05.2020

5.       Утвърден протокол обслужваща банка - дата на публикуване 20.05.2020

 

 

Покана за предоставяне на оферти по реда на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, във връзка с постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерски съвет С ПРЕДМЕТ : “ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ”

 

1.    Заповед - дата на публикуване 01.04.2020

2.    Покана - дата на публикуване 01.04.2020

3.    Документация към  Покана - дата на публикуване 01.04.2020

4.    Образци – дата на публикуване 01.04.2020

5.    Протокол от 22.04.2020 – дата на публикуване 22.04.2020

 

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА - Осигуряване на денонощна, физическа охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр.Ловеч"

 

1. Покана – дата на публикуване 06.12.2019

2. Ценово предложение – дата на публикуване 06.12.2019

 

чл.20, ал.4 от ЗОП – Покана с предмет :  „Спешни строително ремонтни дейности на асансьорни уредби и гаранционна поддръжка на вложените части, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от МБАЛ “проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД Ловеч

 

1. Заповед № 322 - дата на публикуване 17.07.2019

2. Покана № 168  - дата на публикуване 17.07.2019

3. Приложение № 1 – Техническа спецификация -  дата на публикуване 17.07.2019

4. Образец № 1Техническо предложение - дата на публикуване 17.07.2019

5. Образец № 2 Проект на договор - дата на публикуване 17.07.2019

6. Образец № 3 Ценово предложение - дата на публикуване 17.07.2019

                                                                                                                                                                                                                                         

чл.20, ал.4 от ЗОП – Покана с предмет :  Избор на изпълнител за извършване на услуга по неотложни ремонтни дейности по отоплителната инсталация в сградата на МБАЛ “проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД Ловеч

 

 1. Заповед № 315 от 10.07.2019г - дата на публикуване 11.07.2019

 2. Покана  - дата на публикуване 11.07.2019

 3. Приложение към покана – Образец № 1 - дата на публикуване 11.07.2019

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕНАВА ОФЕРТА ЗА НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ от 16.05.2019:

16.05.2019 г.- МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

Заповед № 315 от 10.07.2019г. – дата на публикуване 11.07.2019г.

 

Покана от 16.05.2019 - дата на публикуване 16.05.2019 г.

 

Ценово предложение – дата на публикуване 16.05.2019 г.

 

 

 

 

 

Последен търг 18.09.2018:

 

Последен търг - 18.09.2018 г.- МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед 678 от 18.09.2018 - дата на публикуване 18.09.2018 г.

 

Протокол – дата на публикуване 18.09.2018 г.

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед № 634 - дата на публикуване 29.08.2018 г.

 

Обявление – дата на публикуване 29.08.2018 г.

 

 

 

Повторен Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Повторен Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Обявление - дата на публикуване 08.08.2018 г.

 

Решение за откриване на повторен търг - дата на публикуване 08.08.2018 г.

 

Утвърден протокол от 23.08.2018 - дата на публикуване 23.08.2018 г.

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед № 567 - дата на публикуване  13.07.2018 г.

 

 

Обявление - дата на публикуване  13.07.2018 г.

 

 

Решение за откриване на търг с явно наддаване - дата на публикуване  04.07.2018 г.

 

 

Документация - дата на публикуване  04.07.2018 г.

 

 

До всички заинтересовани лица - дата на публикуване 20.07.2018 г.

 

Заповед 605 от 07.08.2018 - дата на публикуване 07.08.2018 г.

 

Търг с явно наддаване Протокол - дата на публикуване 07.08.2018 г.

 

 

 

Повторна Покана за Избор на обслужваща банка:

 

Повторна Покана при условията на чл. 4, т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК с предмет : „Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ АД - Ловеч”

 

Заповед № 197 от 07.02.2018 – дата на публикуване  15.02.2018 г.

 

Документация Повторна Покана – дата на публикуване  15.02.2018 г.

 

Протокол от 27.02.2018 – дата на публикуване  27.02.2018 г.

 

 

 

Покана за Избор на обслужваща банка:

 

Покана при условията на чл. 4, т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК. с предмет :

 „Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ АД - Ловеч”

 

Заповед 79 от 16.01.2018 г. – дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Документация Покана – дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Титулна страница – дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Утвърден протокол от 07.02.2018 - да се публикува на 07.02.2018 г.

 

 

 

Покана при условията на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет:

 

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло , халати и одеяла на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч”

 

 

Заповед № 77 от 16.01.2018 на изпълнителния директор дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

Покана изх.№ 196 от 16.01.2018 г. – дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

Приложения към покана № 196 от 16.01.2018 г. – дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

 

 

 

Покана за предоставяне на оферта № 148 от 20.11.2017

 

Покана № 148 – дата на публикуване  20.11.2017 г.

 

 

 

 

Покана за предоставяне на оферта

 

Във връзка с ремонт и преустройство на съществуващо помещение за поставяне на ново оборудване.

 

Покана – дата на публикуване  04.08.2017 г.

 

Покана за архитекти Заповед 1070 от 10.08.2017 г. - дата на публикуване  10.08.2017

 

Покана за архитекти Покана с изх.№ 60 от 10.08.2017 г. - дата на публикуване  10.08.2017

 

 

 

 

Търг с явно наддаване ДМА и ММА

 

Заповед 337 от 28.03.2017  -  дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Обявление  - дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Приложение № 1 описание на ММА - дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Решение №6 от 30.03.2017 г.  -  дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Заповед 506 от 21.04.2016 г. – дата на публикуване  на 25.04.2017 г.

 

Информация за повторен търг с явно наддаване - дата на публикуване  25.04.2017 г.

 

Протокол на комисията - дата на публикуване  25.04.2017 г.

 

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване на помещение под наем

 

Заповед 299 от 13.03.2017 – дата на публикуване  16.03.2017 г.

 

Обявление от 16.03.2017  -   дата на публикуване  16.03.2017 г.

 

Заповед 462 от 05.04.2017 – дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

Информация повторен търг дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

Протокол от 04.04.2017 - дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сградата на МБАЛ ”Проф. Д-Р Параскев Стоянов” АД - Гр. Ловеч".

 

 

Заповед № 1898 от 23.12.2016 – дата на публикуване  27.12.2016

 

Обявление 27.12.2016 – дата на публикуване  27.12.2016

 

Информация за повторен търг с явнно наддаване  дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

Протокол помещения под наем търг с явнно наддаване  -   дата на публикуване  20.01.2017

 

Протокол от 20.02.2017 – дата на публикуване  28.02.2017 г.

 

 

 

 

 

МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов АД-гр. Ловеч" открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ДМА/транспортни средства, барабанна стерилизираща машина, стругове, автоматична телефонна централа/ и ММА /резервни автомобилни части/ собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч"  - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

 

Заповед 1831 от 01.12.2016г на Изпълнителният директор - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Обявление за търг с явно наддаване от 05.12.2016г. - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Приложение № 1- обособена позиция № 8 - ММА автомобилни резервни части - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Решение за откриване на търг с явно наддаване № 22 от 01.12.2016 - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Протокол от 20.12.2016  -  дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Заповед 1885  -  дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Информация изх.№ 331 от 23122016 за повторен търг - дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Заповед 109 от 20.01.2017 г.     дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

Протокол на Комисията от 20.01.2017 г. -  дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

 ИЗБОР НА ВТОРА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ - дата на публикуване 29.11.2016 г.

 

 

 

© 2008 - 2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ