ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти  с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

 

Вътрешен конкурентен избор

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

Дарения

 


Новини и обяви, обявени от МБАЛ Ловеч ще бъдат публикувани, както и свързаните с тях документи, приложения и указания.
За подробности, относно възлагането на обществени поръчки и поддържането на Профила на купувача, разгледайте Вътрешните правила.

За всякакви други въпроси и уточнения се обръщайте към Полина Христова икономист обществени поръчки към МБАЛ Ловеч:

тел: 068/ 667 250, e-mail: mbal_lovech@abv.bg

 

Покана за избор на одитор от 29.04.2024г.

 

Покана за избор на одитор

Заповед за откриване на процедура за избор на одитор

Придружително писмо до АППК

Декларация

ДОГОВОР ОДИТ ГИФО

ДОГОВОР ОДИТ ГКО

ДОГОВОР ОДИТ ГФО

Образци

 

 

Покана за избор на обслужваща банка от 29.04.2024г.

 

Покана за избор на обслужваща банка

Заповед за откриване на процедура за избор на обслужваща банка

Придружително писмо до АППК

Ценово предложение

Проект на договор

Предложение за изпълнение

Декларация със срок на валидност

Административни сведения

 

Покана изходящ № 164 от 22.11.2023г.

„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч”., при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 22.12.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана №  164 от 22.11.2023г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

 

Покана изходящ № 149 от 06.10.2023г.

„Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 17.11.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg.

 

1. Покана №  149 от 06.10.2023г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

 

 

Покана изходящ № 115 от 05.07.2023г.

„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на ЗМИ чрез периодично повтарящи се доставки”, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 21.07.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg.

 

1. Покана № 115 от 05.07.2023г

2. Приложение № 1 – Техническа спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Утвърден Протокол от 04.08.2023г.

 

Покана изходящ № 41 от 15.02.2023г.

Доставка на медицински изделия и разтвори за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа  за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов"АД гр. Ловеч”, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 01.03.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg.

 

1. Покана № 41 от 15.02.2023г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Протокол – дата на публикуване 9.03.2023

 

Покана изходящ № 39 от 14.02.2023г.

 

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 28.02.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана № 39 от 14.02.2023г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

 

Покана изходящ №  7 от 20.01.2023г.

Избор на независим регистриран одитор за извършване на независимия финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч и индивидуален годишен отчет на дъщерно дружество „Медицински център - Ловеч“ ЕООД,.- Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 16.00ч. на 13.02.2023г. включително в деловодството на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч.

 

1. Покана №  7 от 20.01.2023г

2. Утвърден протокол – дата на публикуване 20.02.2023

 

Покана изходящ №  1 от 05.01.2023г.

 

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 20.01.2023г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана № 1 от  05.01.2023г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Утвърден Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 24.01.2023г.

 

Покана изходящ №  340 от 07.12.2022г.

Доставка на газообразен медицински кислород с прогнозната стойност до 3 000,00 лева без ДДС и с прогнозно количество 240 м3 в стоманени бутилки с обем 40 литра - 150 бара – 6,3 м3., при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 16.12.2022г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

Покана за Удължаване на срока за подаване на оферти- дата на публикуване 19.12.2022

1. Покана №  340 от 07.12.2022г

2. Образец № 1 – Предложение за изпълнение на поканата.

3. Образец № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 3 – Декларация.

5. Протокол – дата на публикуване 30.12.2022

 

Покана изходящ №  399 от 06.12.2022г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 15.12.2022г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана №  399 от 06.12.2022г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация

3. Приложение № 2 -  Проект на договор

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1

6. Образец № 2 - Ценово предложение

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Протокол – дата на публикуване 19.12.2022

 

 

 

Покана изходящ № 391 от 21.11.2022г.

„Транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъци получени от хуманна медицина, свързани с дейността на МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД–гр.Ловеч 

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 25.11.2022г.,16:00 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана № 391 от 21.11.2022г

2.Приложение № 1 - Проект на договор.

3.Образец № 1 – Ценово предложение

4. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

5. Протокол-дата на публикуване 02.12.2022

 

 

 

 

Покана изходящ №  379 от 21.10.2022г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 07.11.2022г.,23:59 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg

 

1. Покана №  379 от 21.10.2022г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация.

3. Приложение № 2 -  Проект на договор.

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1.

6. Образец № 2 - Ценово предложение.

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Протокол със заличена информация- дата на публикуване 21.11.2022 

 

Покана изходящ № 375 от 14.10.2022г.

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделенията на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 04.11.2022г.,23:59 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg или на адрес 5500 Ловеч, ул.Съйко Съев № 27, етж.2, административна част стая № 27, МБАЛ“ Проф. д-р Параскев Стоянов“АД Ловеч до 16:00 часа.

 

1. Покана № 375 от 14.10.2022г

2. Приложение № 1 - Технически спецификация

3. Приложение № 2 -  Проект на договор

4. Образец № 1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

 

5. Образец № 1.1. – Техническо предложение към Образец 1

6. Образец № 2 - Ценово предложение

7. Декларация регламент (ЕС) № 833/2014г.

8. Протокол със заличена информация- дата на публикуване 21.11.2022

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч :

 

Цена, място и срок за закупуване на документацията за участие.

Цена на тръжната документация е 20.00 /двадесет лева и 00 ст/ лева без ДДС и се внася на касата на МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, в гр. Ловеч. Закупува се от касата на МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, в гр. Ловеч, 5500 Ловеч, ул.Съйко Съев № 27, етаж. 2, административна част.

     Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Място и срок за подаване на заявление за участие.

Заявленията за участие може да се представи всеки работен ден от 8:00 до 16.00 часа на  15.08.2022 година, съответно до 16.00 часа на 14.09.2022 година при повторен търг, в стая № 27, ул. „Съйко Съев”№ 27, ет. 2.

Дата, място и час за провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 16.08.2022г., в библиотеката на МБАЛ“Проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД – Ловеч, 5500 Ловеч, етж.2, административна част от 11:00 часа.

1.Обявление - дата а публикуване 27.07.2022г.

2. Протокол на комисиятадата на публикуване 18.08.2022

 

Повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловечдата на публикуване 19.08.2022

 

Протокол за повторен търг - дата на публикуване 16.09.2022

 

 

Покана за избор на независим регистриран одитор - дата на публикуване 30.03.2022

Протокол от избор на независим регистриран одитор - дата на публикуване 17.05.2022

 

Протокол за “Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД гр. ЛОВЕЧ” – дата на публикуване 21.04.2022

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО Чл.44 Ал.10 ОТ ЗОП - дата на публикуване 24.03.2016 г.

 

Обобщена информация на основание чл.230, ал.1, т.7 от  ЗОП - дата на публикуване 28.03.2019 г.

 

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП за 2019 г - дата на публикуване 17.03.2020 г.


Форма за обратна връзка  

 

 ПОКАНА С ПРЕДМЕТ : “Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД гр. ЛОВЕЧ” на основание чл.28, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020г. МС.

Крайният срок за получаване на оферти : до 16:00 часа на 14.04.2022г.-стая № 27, етаж 2 административна част на МБАЛ―Проф. д-р Параскев Стоянов― АД Ловеч, 5500 Ловеч, ул. Съйко Съев № 27.

Отваряне на оферти : 15.04.2022 г от 10:00ч в библиотеката на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов― АД гр. Ловеч, административна част, етаж 2.

 

1.       Покана – дата на публикуване 1.04.2022 г.

2.       Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника-Образец № 1 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

3.       Оферта за участие в покана-Образец № 2 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

4.       Декларация–Образец № 3 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

5.       Декларация–Образец № 4 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

6.       Техническо предложение–Образец № 5 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

7.       Ценово предложение–Образец № 6 – дата на публикуване 1.04.2022 г.

8.       Проект на Договор-Приложение № 1– дата на публикуване 1.04.2022 г.

 

Покана изходящ № 214 от 18.08.2021г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите, които ще се възлагат по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност  за всяка обособена позиция, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 07.09.2021г.,23:59 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg.

 

1. Покана № 214 от 18.08.2021г – дата на публикуване 18.08.2021

2.Техническа спецификацияПриложение № 1 – дата на публикуване 18.08.2021

3.Техническо предложениеПриложение № 2 – дата на публикуване 18.08.2021

4.Ценово ПредложениеПриложение № 3 – дата на публикуване 18.08.2021

5. Образец № 1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – дата на публикуване 18.08.2021

6. Образец № 2Проект на договор – дата на публикуване 18.08.2021

7. Протокол на оценителната комисия  дата на публикуване 16.09.2021

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения и части от помещения, собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч", по 8 /осем/ обособени позиции.

 

1.Заповед – 301/21.07.2021г. – дата на публикуване 26.07.2021г.

2.Документация за участие - дата на публикуване 26.07.2021г.

3.Решение за откриване на търг с явно наддаване № 15/26.07.2021г - дата на публикуване 26.07.2021г.

4.Решение за утвърждаване на тръжната документация № 16/26.07.2021г - дата на публикуване 26.07.2021г.

5.Обявлениедата на публикуване 26.07.2021г.

6.Утвърден на 12.08.2021г. Протокол на тръжната комися - дата на публикуване 12.08.2021

7. Заповед 332 от 12.08.2021 - дата на публикуване 12.08.2021

8. Информация повторен търг изх.№ 205 от 12.08.2021 – дата на публикуване 16.08.2021

9. Протокол дата на публикуване 16.09.2021

 

Покана изходящ № 179 от 09.07.2021г.

Медицински изделия, които ще се възлагат по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност  за всяка обособена позиция, при условията и по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП и чл.7 от ППЗОП - Директно възлагане, съгласно чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП.

 

Всички заинтересовани лица могат да подават оферта в срок до : 23.07.2021г.,23:59 часа на e-mail : mbal_lovech@abv.bg.

 

1. Покана № 179 от 09.07.2021г – дата на публикуване 09.07.2021

2. Техническа спецификация – Приложение № 1 – дата на публикуване 09.07.2021

3. Техническо предложение – Приложение № 2 – дата на публикуване 09.07.2021

4. Ценово Предложение – Приложение № 3 – дата на публикуване 09.07.2021

5. Образец № 1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – дата на публикуване 09.07.2021

6. Образец № 2 – Проект на договор – дата на публикуване 09.07.2021

7. Протокол – дата на публикуване 11.08.2021

 

Покана за избор на независим регистриран одитор - дата на публикуване  25.02.2021

 

Търг с явно наддаване за продажба на автомобили собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч

 

1. Заповед № 281 от 03.07.2020 - дата на публикуване  09.07.2020

2. Обявление - дата на публикуване  09.07.2020

3. Решение за откриване на търг с явно наддаване № 18/09.07.2020г. - дата на публикуване  09.07.2020

4. Решение за утвърждаване на тръжната документация № 19/09.07.2020г. - дата на публикуване 09.07.2020

5. Документациядата на публикуване  09.07.2020

6. Утвърден Протокол – дата на публикуване  05.08.2020

7. Заповед № 315 от 05.08.2020 – дата на публикуване  05.08.2020

8. Информация за повторен търг – дата на публикуване  06.08.2020

9. Повторен търг автомобили - Утвърден протокол  – дата на публикуване  14.09.2020

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на болнична телевизионна мрежа собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч"

 

1.Заповед № 202 от 27.05.2020 - дата на публикуване  04.06.2020

2.Обявление - дата на публикуване  04.06.2020

3. Решение за откриване на търг с явно наддаване - дата на публикуване  04.06.2020

4.Обявление за утвърждаване на тръжната документация - дата на публикуване  04.06.2020

5.Документация – дата на публикуване  04.06.2020

6.Утвърден Протокол - относно търг болнична тв мрежа - дата на публикуване 26.06.2020

7.Информация повторен търг - дата на публикуване 30.06.2020

8.Утвърден протокол - дата на публикуване 24.07.2020

 

Повторна Покана за предоставяне на оферти по реда на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, във връзка с постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерски съвет С ПРЕДМЕТ : “ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ”

 

1.       Заповед - дата на публикуване 04.05.2020

2.       Повторна Покана - дата на публикуване 04.05.2020

3.       Документация към Повторната Покана - дата на публикуване 04.05.2020

4.       Образци – дата на публикуване 04.05.2020

5.       Утвърден протокол обслужваща банка - дата на публикуване 20.05.2020

 

 

Покана за предоставяне на оферти по реда на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, във връзка с постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерски съвет С ПРЕДМЕТ : “ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П.СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ”

 

1.    Заповед - дата на публикуване 01.04.2020

2.    Покана - дата на публикуване 01.04.2020

3.    Документация към  Покана - дата на публикуване 01.04.2020

4.    Образци – дата на публикуване 01.04.2020

5.    Протокол от 22.04.2020 – дата на публикуване 22.04.2020

 

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА - Осигуряване на денонощна, физическа охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр.Ловеч"

 

1. Покана – дата на публикуване 06.12.2019

2. Ценово предложение – дата на публикуване 06.12.2019

 

чл.20, ал.4 от ЗОП – Покана с предмет :  „Спешни строително ремонтни дейности на асансьорни уредби и гаранционна поддръжка на вложените части, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от МБАЛ “проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД Ловеч

 

1. Заповед № 322 - дата на публикуване 17.07.2019

2. Покана № 168  - дата на публикуване 17.07.2019

3. Приложение № 1 – Техническа спецификация -  дата на публикуване 17.07.2019

4. Образец № 1Техническо предложение - дата на публикуване 17.07.2019

5. Образец № 2 Проект на договор - дата на публикуване 17.07.2019

6. Образец № 3 Ценово предложение - дата на публикуване 17.07.2019

                                                                                                                                                                                                                                         

чл.20, ал.4 от ЗОП – Покана с предмет :  Избор на изпълнител за извършване на услуга по неотложни ремонтни дейности по отоплителната инсталация в сградата на МБАЛ “проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД Ловеч

 

 1. Заповед № 315 от 10.07.2019г - дата на публикуване 11.07.2019

 2. Покана  - дата на публикуване 11.07.2019

 3. Приложение към покана – Образец № 1 - дата на публикуване 11.07.2019

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕНАВА ОФЕРТА ЗА НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ от 16.05.2019:

16.05.2019 г.- МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

Заповед № 315 от 10.07.2019г. – дата на публикуване 11.07.2019г.

 

Покана от 16.05.2019 - дата на публикуване 16.05.2019 г.

 

Ценово предложение – дата на публикуване 16.05.2019 г.

 

 

 

 

 

Последен търг 18.09.2018:

 

Последен търг - 18.09.2018 г.- МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед 678 от 18.09.2018 - дата на публикуване 18.09.2018 г.

 

Протокол – дата на публикуване 18.09.2018 г.

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед № 634 - дата на публикуване 29.08.2018 г.

 

Обявление – дата на публикуване 29.08.2018 г.

 

 

 

Повторен Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Повторен Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Обявление - дата на публикуване 08.08.2018 г.

 

Решение за откриване на повторен търг - дата на публикуване 08.08.2018 г.

 

Утвърден протокол от 23.08.2018 - дата на публикуване 23.08.2018 г.

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти:

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, намиращи се в сградата на МБАЛ „проф.-д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч

 

Заповед № 567 - дата на публикуване  13.07.2018 г.

 

 

Обявление - дата на публикуване  13.07.2018 г.

 

 

Решение за откриване на търг с явно наддаване - дата на публикуване  04.07.2018 г.

 

 

Документация - дата на публикуване  04.07.2018 г.

 

 

До всички заинтересовани лица - дата на публикуване 20.07.2018 г.

 

Заповед 605 от 07.08.2018 - дата на публикуване 07.08.2018 г.

 

Търг с явно наддаване Протокол - дата на публикуване 07.08.2018 г.

 

 

 

Повторна Покана за Избор на обслужваща банка:

 

Повторна Покана при условията на чл. 4, т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК с предмет : „Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ АД - Ловеч”

 

Заповед № 197 от 07.02.2018 – дата на публикуване  15.02.2018 г.

 

Документация Повторна Покана – дата на публикуване  15.02.2018 г.

 

Протокол от 27.02.2018 – дата на публикуване  27.02.2018 г.

 

 

 

Покана за Избор на обслужваща банка:

 

Покана при условията на чл. 4, т.4.6 от Приложение №3 към чл.13б от ПРУПДТДДУК. с предмет :

 „Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ АД - Ловеч”

 

Заповед 79 от 16.01.2018 г. – дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Документация Покана – дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Титулна страница – дата на публикуване  25.01.2018 г.

 

Утвърден протокол от 07.02.2018 - да се публикува на 07.02.2018 г.

 

 

 

Покана при условията на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет:

 

„Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене  и сортиране по отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло, работно облекло , халати и одеяла на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч”

 

 

Заповед № 77 от 16.01.2018 на изпълнителния директор дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

Покана изх.№ 196 от 16.01.2018 г. – дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

Приложения към покана № 196 от 16.01.2018 г. – дата на публикуване  16.01.2018 г.

 

 

 

 

Покана за предоставяне на оферта № 148 от 20.11.2017

 

Покана № 148 – дата на публикуване  20.11.2017 г.

 

 

 

 

Покана за предоставяне на оферта

 

Във връзка с ремонт и преустройство на съществуващо помещение за поставяне на ново оборудване.

 

Покана – дата на публикуване  04.08.2017 г.

 

Покана за архитекти Заповед 1070 от 10.08.2017 г. - дата на публикуване  10.08.2017

 

Покана за архитекти Покана с изх.№ 60 от 10.08.2017 г. - дата на публикуване  10.08.2017

 

 

 

 

Търг с явно наддаване ДМА и ММА

 

Заповед 337 от 28.03.2017  -  дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Обявление  - дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Приложение № 1 описание на ММА - дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Решение №6 от 30.03.2017 г.  -  дата на публикуване  30.03.2017 г.

 

Заповед 506 от 21.04.2016 г. – дата на публикуване  на 25.04.2017 г.

 

Информация за повторен търг с явно наддаване - дата на публикуване  25.04.2017 г.

 

Протокол на комисията - дата на публикуване  25.04.2017 г.

 

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване на помещение под наем

 

Заповед 299 от 13.03.2017 – дата на публикуване  16.03.2017 г.

 

Обявление от 16.03.2017  -   дата на публикуване  16.03.2017 г.

 

Заповед 462 от 05.04.2017 – дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

Информация повторен търг дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

Протокол от 04.04.2017 - дата на публикуване  10.04.2017 г.

 

 

 

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, находящи се в сградата на МБАЛ ”Проф. Д-Р Параскев Стоянов” АД - Гр. Ловеч".

 

 

Заповед № 1898 от 23.12.2016 – дата на публикуване  27.12.2016

 

Обявление 27.12.2016 – дата на публикуване  27.12.2016

 

Информация за повторен търг с явнно наддаване  дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

Протокол помещения под наем търг с явнно наддаване  -   дата на публикуване  20.01.2017

 

Протокол от 20.02.2017 – дата на публикуване  28.02.2017 г.

 

 

 

 

 

МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов АД-гр. Ловеч" открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на ДМА/транспортни средства, барабанна стерилизираща машина, стругове, автоматична телефонна централа/ и ММА /резервни автомобилни части/ собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч"  - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

 

Заповед 1831 от 01.12.2016г на Изпълнителният директор - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Обявление за търг с явно наддаване от 05.12.2016г. - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Приложение № 1- обособена позиция № 8 - ММА автомобилни резервни части - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Решение за откриване на търг с явно наддаване № 22 от 01.12.2016 - дата на публикуване  05.12.2016 г.

 

Протокол от 20.12.2016  -  дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Заповед 1885  -  дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Информация изх.№ 331 от 23122016 за повторен търг - дата на публикуване  23.12.2016 г.

 

Заповед 109 от 20.01.2017 г.     дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

Протокол на Комисията от 20.01.2017 г. -  дата на публикуване  20.01.2017 г.

 

 ИЗБОР НА ВТОРА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ” АД - ЛОВЕЧ - дата на публикуване 29.11.2016 г.

 

 

 

© 2008 - 2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ