ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2012-0005/30.05.2012 г.

Доставка на общи медицински консумативи и лабораторни материали и реактиви за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч 1- Общи медицински консумативи. 2 - Лабораторни материали и реактиви. Съгласно приложение № 1 от документацията.

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Договори - "АГАРТА ЦМ" ЕООД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение