ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2013-0001/22.02.2013 г.

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.

------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "МЕДЕКС" ООД ; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД ; "БИОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ" ЕООД ; "СОЛОМЕД" ООД ; "ЛИБРА" ЕАД ; "ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение