ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0002 / 30.01.2019


        Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.1  от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 28.01.2019 г.

1. Заповед 85 - дата на публикуване - 30.01.2019 г.

2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване - 30.01.2019 г.

3. Покана за пряко договаряне - дата на публикуване - 28.01.2019 г.

4. Приложения към поканата - дата на публикуване - 28.01.2019 г.

5. Доклад на комисия по чл.103 - дата на публикуване - 25.02.2019 г.

6. Протокол №1 - дата на публикуване - 25.02.2019 г.

7. Решение №11 - дата на публикуване - 25.02.2019 г.

Обявление за възложена поръчка дата на публикуване – 13.03.2019 г.

 

 

 

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ