ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0009 / 23.08.2019

Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

 

 

Информация за преписката в АОП – дата на публикуване - 23.08.2019

 

 1. Заповед № 372 от 20.08.2019г – дата на публикуване 23.08.2019

 

 2. Решение за откриване на процедура дата на публикуване 23.08.2019

 

 3. Обявление за поръчка - дата на публикуване23.08.2019                     

 

 4. Документация – дата на публикуване - 23.08.2019

 

 5. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП – дата на публикуване 15.10.2019

 

 6. Съобщение на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП дата на публикуване 22.10.2019

 

 7. Доклад дата на публикуване 28.10.2019

 

 8. Протокол № 1 дата на публикуване 28.10.2019

 

 9. Протокол № 2 дата на публикуване 28.10.2019

 

 10. Протокол № 3 дата на публикуване 28.10.2019

 

 11. Протокол № 4 дата на публикуване 28.10.2019

 

 12. Решение № 30 от 28.10.2019 дата на публикуване 28.10.2019

 

 13. Обявление за възложена поръчка от 18.11.2019дата на публикуване 18.11.2019

 

 14. Обявление за възложена поръчка ХМИ ЕООД дата на публикуване 22.11.2019

 

 15. Договор ХМИ ЕООД дата на публикуване 22.11.2019

 

16. Обявление за възложена поръчка МТИ ООД дата на публикуване 22.11.2019

 

17. Договор МТИ ООД  дата на публикуване 22.11.2019

 

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ