ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0011 / 19.09.2018 г.

 

Договаряне без предварително обявление: „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч в сградата на ул."Съйко Съев"№27, гр.Ловеч”.”

 

 

Информация за преписката в АОП /линк към процедурата в АОП/ - дата на публикуване 19.09.2018 г.

 

Заповед 682 от 19.09.2018 г. - дата на публикуване 19.09.2018 г.

 

Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 19.09.2018 г.

 

Становище по чл.233 от ЗОП - дата на публикуване 17.10.2018 г.

 

Договор ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД дата на публикуване-11.12.2018г.

 

Обявление за поръчка – дата на публикуване-11.12.2018г.

 

 

 

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ