ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0007 / 03.06.2019

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ на основание чл.18,  ал.1,  т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка фабрично нова CR система с пълна окомплектовка за дигитализация на рентгенови изследвания тип CR и PACS сървър към нея, фабрично нова рентгенова тръба съвместима с рентгенов апарат за скопия и графия Модел GENIUS HF, производител VILA – Италия 1999 за Отделение по образна диагностика и на фабрично нов професионален хладилник за съхранение на кръв и кръвни продукти с вместимост 500 литра за Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч

 

Информация за преписката в АОП – дата на публикуване - 03.06.2019

 

 1. Заповед № 258 от 30.05.2019г – дата на публикуване 03.06.2019

 

 2. Решение за откриване на процедура – дата на публикуване 03.06.2019

 

 3. Обявление за поръчка - дата на публикуване – 03.06.2019                    

 

 4. Документация – дата на публикуване - 03.06.2019

 

 5. Протокол № 1 от 15.07.2019г - дата на публикуване – 15.07.2019

 6. Протокол № 2 от 02.08.2019 дата на публикуване 02.08.2019

 7. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП – дата на публикуване 02.08.2019

 8. Решение № 23 от 12.08.2019г – дата на публикуване 12.08.2019

 

 9. Утвърден протокол № 3  дата на публикуване 12.08.2019

10. Информация до всички заинтересовани лица – дата на публикуване 04.09.2019

11. Информация при производство по обжалване – дата на публикуване 04.09.2019

12. Решение № 1148 КЗК – дата на публикуване 28.10.22019

13. Протокол на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП - дата на  публикуване  21.11.2019г.

14. Протокол № 5 на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП - дата на  публикуване  22.11.2019 г.

15. Протокол № 6 от 05.12.2019г - дата на  публикуване 13.12.2019 г.

16. Протокол № 7 утвърден на 12.12.2019г. - дата на  публикуване 13.12.2019 г.

17. Решение № 32 от 12.12.2019 - дата на  публикуване 13.12.2019 г.

18. Решение № 3 от 29.01.2020 - дата на  публикуване 29.01.2020 г.

19. Томед Обособена позиция 1 - дата на  публикуване 04.02.2020 г.

20. Договор Томед об.позиция № 2 - дата на  публикуване 04.02.2020 г.

21. Обявление за възложена поръчка Томед ООД - об.поз. № 1 - дата на  публикуване 04.02.2020 г.

22. Обявление за възложена поръчка Томед ООД - об.поз. № 2 - дата на  публикуване 04.02.2020 г.

23. Обявление за възложеа поръчка - об.поз.№ 3 - дата на  публикуване 27.02.2020 г.

24. Обявление за приключване на договор об.поз.2 - дата на  публикуване 05.03.2021 г.

 

 

© 2008-2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ