ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2016-0005/13.04.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки"

-----------------------------------------------------------
Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 13.04.2016 г.

Протокол на основание Чл.68, ал.7 от ЗОП - дата на публикуване 27.06.2016 г.

Съобщение на основание Чл.69а, ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 07.07.2016 г.

Протокол на основание Чл.72, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 20.07.2016 г.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 21.07.2016 г.

Решение на основание Чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП - дата на публикуване 21.07.2016 г.

Решение на основание Чл.73, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 21.07.2016 г.

 

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - дата на публикуване 25.08.2016 г.

 

Договори - "БИКОМЕД" ЕООД (дата на публикуване 19.08.2016 г.) ; "ЕКОС МЕДИКА" ЕООД

(дата на публикуване 19.08.2016 г.) ; "ХЕЛТ-2000" ЕООД (дата на публикуване 19.08.2016 г.); "АИФ ФАРМА" ЕООД (дата на публикуване 20.09.2016 г.) ; "КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД (дата на публикуване 15.09.2016 г.) ; "ОФТАЛАБС" ООД (дата на публикуване 20.09.2016 г.) ;

 

Информация на основание Чл. 22б. ал 2, т. 15 от ЗОП  -  публикувана на 06.09.2017 г.

 

Информация на основание Чл. 22б. ал 2, т. 16 от ЗОП  -  публикувана на 08.09.2017 г.

 

Изпълнение договор ЕКОС МЕДИКА ЕООД - дата на публикуване – 06.11.2018г.

 

Изпълнение договор ХЕЛТ - 2000 ЕООД - дата на публикуване – 06.11.2018г.

 

Изпълнение договор КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД - дата на публикуване – 06.11.2018г.

Приключване на договор ЕКОС МЕДИКА ЕООД - дата на публикуване – 06.11.2018г.

 

Приключване на договор ХЕЛТ - 2000 ЕООД - дата на публикуване – 06.11.2018г.

 

Приключване на договор КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД - дата на публикуване – 06.11.2018г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ