ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2010-0003/18.08.2010 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД-Ловеч, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя франко склада на Възложителя.

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "ИВАЙЛО 842" ЕООД обособена позиция I ; "ИВАЙЛО 842" ЕООД обособена позиция II ; "СТЕЛИТ1" ЕООД обособена позиция IV ; "СТЕЛИТ 1" ЕООД обособена позиция III

Изпълнение