ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура00732-2018-0013 / 15.10.2018 г.

 

     Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 15.10.2018 г.

 

 1. Заповед № 715 - дата на публикуване  - 15.10.2018 г.

 2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване  - 15.10.2018

 3. Обявление за поръчка - дата на публикуване - 15.10.2018

 4. Документация - дата на публикуване - 15.10.2018

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ