ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2014-0002/19.03.2014 г.

Извършване на медицинска услуга от пакета "Образна диагностика" - компютърна аксеална томография за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч с апаратура на Изпълнителя монтирана в помещение собственост на Възложителя.

-------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "СМДЛ ИМУНОМЕД 77" ООД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Изпълнение

 

Информация за приключване на договор - дата на публикуване 23.11.2017

 

© 2008 – 2017 МБАЛ - ЛОВЕЧ