ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура 00732-2016-0010/28.10.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"

-----------------------------------------------------------

Заповед № 1566 чл. 103, ал. 1 от ЗОП - дата на публикуване 28.10.2016 г.

Информация за преписката в АОП

Решение – дата на публикуване 28.10.2016 г.

Обявление – дата на публикуване 28.10.2016 г.

Документация за участие - дата на публикуване 28.10.2016 г.

Съобщение на основание чл.57 ал.3 от ППЗОПдата на публикуване 16.12.2016 г.

Протокол на Комисията от 16.12.2016 – дата на публикуване 16.12.2016 г.

Протокол на Комисията от 05.01.2017 – дата на публикуване 06.01.2017 г.

Доклад на Комисията утвърден на 09.01.2017 г.  -  дата на публикуване 09.01.2017 г.

Решение № 1 от 10.01.2017г на Възложителя – дата на публикуване 10.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка съгласно чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП -  да се публикува на 24.01.2017г

Договор Медекс дата на публикуване 10.02.2017 г.

Договор Медофарма ЕООД дата на публикуване  10.02.2017 г.

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ