ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура 00732-2016-0010/28.10.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"

-----------------------------------------------------------

Заповед № 1566 чл. 103, ал. 1 от ЗОП - дата на публикуване 28.10.2016 г.

Информация за преписката в АОП

Решение – дата на публикуване 28.10.2016 г.

Обявление – дата на публикуване 28.10.2016 г.

Документация за участие - дата на публикуване 28.10.2016 г.

Съобщение на основание чл.57 ал.3 от ППЗОПдата на публикуване 16.12.2016 г.

Протокол на Комисията от 16.12.2016 – дата на публикуване 16.12.2016 г.

Протокол на Комисията от 05.01.2017 – дата на публикуване 10.01.2017 г.

Доклад на Комисията утвърден на 09.01.2017 г.  -  дата на публикуване 10.01.2017 г.

Решение № 1 от 10.01.2017г на Възложителя – дата на публикуване 10.01.2017 г.

Обявление за възложена поръчка съгласно чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП – дата на публикуване 27.01.2017г

Договор Медекс дата на публикуване 10.02.2017 г.

Договор Медофарма ЕООДдата на публикуване  09.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка Медофарма ЕООД дата на публикуване  09.02.2017 г.

Обявление за възложена поръчка Медекс дата на публикуване 10.02.2017 г.

Информация на основание чл.22б, ал.2, т.16 относно Медофарма ЕООД – дата на публикуване  18.09.2019 г.

Обявление за приключване на договор МЕДОФАРМА ЕООД - дата на публикуване 28.11.2019

Обявление за приключване на договор МЕДЕКС ООД - дата на публикуване 24.07.2020

 

© 2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ