ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2016-0002/29.03.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 29.03.2016 г.

Протокол на основание Чл.68, ал.7 от ЗОП - дата на публикуване 03.06.2016 г.

Протокол на основание Чл.72, ал.1 и ал.2 от ЗОП - дата на публикуване 22.06.2016 г.

Решение на основание Чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП - дата на публикуване 22.06.2016 г.

Решение на основание Чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП - дата на публикуване 22.06.2016 г.

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - дата на публикуване 04.08.2016 г.

Договори - "ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД (дата на публикуване 03.08.2016 г.) ; "МЕДЕКС" ООД (дата на публикуване 03.08.2016 г.) ; "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД (дата на публикуване 17.08.2016 г.)

Информация на основание Чл. 22 ал. 2 т. 16 от ЗОП  -  дата на публикуване 28.07.2017 г.

Информация за приключване на договор за ОП Дъчмед дата на публикуване 30.09.2020

 

 

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ