ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2015-0001/22.01.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа, лабораторни реактиви и консумативи и дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решени

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 22.01.2015 г.

Разяснение - дата на публикуване 23.02.2015 г.

Протокол по Чл.68, ал.7 от ЗОП - дата на публикуване 06.04.2015 г.

Съобщение относно дата, час и място на отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 14.05.2015 г.

Протокол на основание Чл.70, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 11.06.2015 г.

Покана за публичен жребий - дата на публикуване 17.06.2015 г.

Протокол на основание Чл.72, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 08.07.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 08.07.2015 г.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 08.07.2015 г.

Решение за класиране на основание Чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП - дата на публикуване 04.08.2015 г.

Решение за прекратяване на основание Чл.39, ал.2, т.3, б."а" от ЗОП - дата на публикуване 04.08.2015 г.

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Договори - "АГАРТА-ЦМ" ЕООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "БГ МЕД" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "БУЛМАР МЛ" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ГЮС" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ДЕЗИНФЕКТАНТИ" ЕООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ДИАСИСТЕМС" ЕООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ЕКОМЕТ 90" ЕООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ЕКОС МЕДИКА" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ЛИВЕДА МЕД 2000" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "МЕДИЛАБ" ЕООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ОПТИМ Ко" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "РСР" ЕООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "УНИФАРМ" АД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ХИМТЕКС" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "СЕРВИЗМЕД" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД (дата на публикуване 03.09.2015 г.) ; "МЕДИМАГ-МС" ООД (дата на публикуване 18.09.2015 г.) ; "СОФБИОЛАЙФ" ЕООД (дата на публикуване 28.09.2015 г.) ; "ХИМТЕКС" ООД анекс към договор (дата на публикуване 17.02.2016 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Банкова гаранция  - дата на публикуване 26.08.2016 г.

Изпълнение договор МТИ – дата на публикуване -19.10.2018г.

Договор инфо – дата на публикуване -19.10.2018г.

Информация за приключване на договор ЕКОМЕТ 90 ЕООД – дата на публикуване – 30.01.2019

Информация за приключване на договор Топ диагностика дата на публикуване 30.10.2019

Информация за изпълнението на договор АГАРТА ЦМ дата на публикуване 19.02.2020

Информация за изпълнение на договор ОПТИМ Ко дата на публикуване 01.06.2020

Информация за приключване на договор БГ МЕД ООД дата на публикуване 29.12.2020