ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2014-0014/29.12.2014 г.

Настоящата обществена поръчка включва доставка на газьол за отопление 0,001% S за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД за период от сключване на договор до 31.12.2015 г. Наименование на стоката и прогнозни количества: Газьол за отопление 0.001 % S маркиран червен - 140 000 л. (сто и четиридесет хиляди литра).Сделката ще се извърши на „Русенска стокова борса” АД, която е лицензирана стокова борса

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Договори - "ПОЛИСАН" АД (дата на публикуване 28.01.2015 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Изпълнение