ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура 00732-2017-0007/17.11.2017 г.

 „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група”

 

Информация за преписката в АОП  -  дата на публикуване 17.11.2017 г.

 

Заповед 1269 01112017 -  дата на публикуване 17.11.2017 г.

Решение за откриване на процедура -  дата на публикуване 17.11.2017 г.

Обявление за поръчка -  дата на публикуване 17.11.2017 г.

Документация - дата на публикуване 17.11.2017 г.

Протокол на комисията от 22.01.2018 г. - дата на публикуване 22.01.2018 г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП - дата на публикуване 22.01.2018 г.

Протокол от 30.01.2018 г. - дата на публикуване 31.01.2018 г.

Доклад на комисията утвърден на 01.02.2018 - дата на публикуване 01.02.2018 г.

Решение № 2 от 02.02.2018 г. - дата на публикуване 02.02.2018 г.

Решение № 9 на Възложителя от 23.03.2018 - дата на публикуване 23.03.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 10.04.2018 г.

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ