ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура 00732-2017-0007/17.11.2017 г.

 „Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група”

 

Информация за преписката в АОП  -  дата на публикуване 17.11.2017 г.

 

Заповед 1269 01112017 -  дата на публикуване 17.11.2017 г.

Решение за откриване на процедура -  дата на публикуване 17.11.2017 г.

Обявление за поръчка -  дата на публикуване 17.11.2017 г.

Документация -  дата на публикуване 17.11.2017 г.

 

 

 

 

 

 

© 2008-2017 МБАЛ - ЛОВЕЧ