ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2015-0011/03.12.2015 г.

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 03.12.2015 г.

Решение за промяна - дата на публикуване 04.12.2015 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 25.01.2016 г.

Протокол на комисията №2 - дата на публикуване 03.02.2016 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 03.02.2016 г.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 03.02.2016 г.

Договори - "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД (дата на публикуване 18.03.2016 г.) ; "АПР" ООД (дата на публикуване 18.03.2016 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2 т.9 от ЗОП

Решение на основание Чл.39, ал.2, т.3, б."а" от ЗОП - дата на публикуване 05.08.2016 г.
+

Изпълнение договор АПР – дата на публикуване -19.10.2018 г.

 

Договор инфо – дата на публикуване -19.10.2018 г.

Информация за приключване на договор МТИ ООД  - дата на публикуване -14.08.2019 г.

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ