ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0004 / 20.02.2018 г.

 

Договаряне без обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 20.02.2018 г.

 

Заповед № 214 от 19.02.2018 - дата на публикуване 20.02.2018 г.

 

Решение - дата на публикуване 20.02.2018 г.

Покана / документация - дата на публикуване 20.02.2018 г.

Доклад на комисията от 28.03.2018 - дата на публикуване 28.03.2018 г.

Протокол № 1 от 28.03.2018 на Комисията да се публикува на 28.03.2018 - дата на публикуване 28.03.2018 г.

Решение № 11 от 28.03.2018 на Възложителя - дата на публикуване 28.03.2018 г.

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ