ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2016-0006/13.04.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 13.04.2016 г.

Протокол на основание Чл.68, ал.7 от ЗОП - дата на публикуване 27.06.2016 г.

Протокол на основание Чл.71, ал.1 и ал.2 от ЗОП - дата на публикуване 04.07.2016 г.

Решение на основание Чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП - дата на публикуване 05.07.2016 г.

Решение на основание Чл.39, ал.2, т.3, б."а" от ЗОП - дата на публикуване 12.08.2016 г.

 

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП - дата на публикуване 30.08.2016 г.


Решение за прекратяване - дата на публикуване 12.08.2016 г.

 

Договор КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД - дата на публикуване 26.01.2018

 

Обявление за приключване на договор Контакт Медикал Интернешанъл ООД – дата на публикуване – 30.01.2019

 

 

 

© 2008 - 2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ