ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2012-0001/21.01.2012 г.

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Лекарствени продукти за терминална бъбречна недостатъчност на диализа Обособена позиция №2: Медицински изделия за терминална бъбречна недостатъчност на диализа.

------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД обособена позиция 1 ; "ЛИБРА" ЕАД обособена позиция 1 ; "МЕДЕКС" ООД обособена позиция 1 ; "СОЛОМЕД" ООД обособена позиция 2 ; ЕТ "ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА" обсособена позиция 2

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение