ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0008 / 04.07.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 04.07.2018 г.

 

Заповед № 481 от 27.06.2018 - дата на публикуване 04.07.2018 г.

 

Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 04.07.2018 г.

Обявление за поръчка - дата на публикуване 04.07.2018 г.

Документация - дата на публикуване 04.07.2018 г.

Доклад на комисията - дата на публикуване 09.08.2018 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 09.08.2018 г.

Решение на Възложителя - дата на публикуване 09.08.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 24.08.2018 г.

 

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ