ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2014-0009/15.10.2014 г.

Доставка на лабораторни материали и реактиви за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 15.10.2014 г.

Съобщение относно дата, час и място на отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 08.12.2014 г.

Протокол по Чл.68, ал.7 от ЗОП - дата на публикуване 09.12.2014 г.

Протокол по Чл.72, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 19.12.2014 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 19.12.2014 г.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 19.12.2014 г.

Договори - "АПР" ООД (дата на публикуване 28.01.2015 г.) ; "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД (дата на публикуване 28.01.2015 г.) ; "ТОП-ДИАГНОСТИКА" ООД (дата на публикуване 28.01.2015 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП