ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2015-0009/08.09.2015 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 08.09.2015 г.

Разяснение - дата на публикуване 12.10.2015 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 11.11.2015 г.

Съобщение на основание Чл.69а, ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 18.11.2015 г.

Протокол на комисията на основание Чл.72, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 02.12.2015 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 02.12.2015 г.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 02.12.2015 г.

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Договори - "МЕДЕКС" ООД (дата на публикуване 10.02.2016 г.) ; "НОВИМЕД" ООД (дата на публикуване 10.02.2016 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Информация за изпълнение на договор за OП  "НОВИМЕД" ООД - дата на публикуване 05.02.2020 г.

Информация за приключване на договор"МЕДЕКС" ООД  - дата на публикуване 01.04.2020

 

© 2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ