ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура 00732-2017-0004/21.07.2017 г.

       Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

 

 

Информация за преписката в АОП  -  дата на публикуване 21.07.2017 г.

Заповед   -  дата на публикуване 21.07.2017 г.

Решение за откриване на процедура  -  дата на публикуване 21.07.2017 г.

Обявление за поръчка  -  дата на публикуване 21.07.2017 г.

Документация  -  дата на публикуване 21.07.2017 г.

Протокол на комисията от 12.09.2017 г.  -  дата на публикуване  13.09.2017 г.

Протокол на комисията от 29.09.2017 г. -  дата на публикуване 29.09.2017 г.

Съобщение на основание чл.57 ал.3 от ППЗОП  -  дата на публикуване 29.09.2017 г.

Доклад на комисията -   дата на публикуване 16.10.2017 г.

Протокол на комисията от 10.10.2017 г.   -   дата на публикуване 16.10.2017 г.

Решение № 16 от 16.10.2017 на Възложителя  - дата на публикуване 16.10.2017 г.

Решение № 17 от 16.10.2017 на Възложителя  -  дата на публикуване 16.10.2017 г.

Решение № 17 от 16.10.2017 на Възложителя  -  дата на публикуване 16.10.2017 г.

Договор ДЕЗИНФЕКТАНТИ  ЕООД -  дата на публикуване 16.11.2017 г.

Договор ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД -  дата на публикуване 16.11.2017 г.

Обявление за приключване на договор ДЕЗИНФЕКТАНТИ  ЕООД -  дата на публикуване 18.11.2019 г.

 

 

 

 

© 2008-2017 МБАЛ - ЛОВЕЧ