ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура 00732-2017-0003/17.07.2017 г.

        Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП  -  дата на публикуване 17.07.2017 г.

Заповед 822 от 28.06.2017 на Изпълнителния директор  -  дата на публикуване 17.07.2017 г.

Решение за откриване на процедура  -  дата на публикуване 17.07.2017 г.

Обявление за поръчка  -  дата на публикуване 17.07.2017 г.

Документация  -  дата на публикуване 17.07.2017 г.

Протокол на комисията – дата на публикуване 30.08.2017 г.

Протокол на Комисията от 13.09.2017 г.  -  дата на публикуване 13.09.2017 г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП - дата на публикуване 13.09.2017 г.

Протокол на комисията от 25.09.2017 г.  - дата на публикуване 25.09.2017 г.

Протокол на комисията от 05.10.2017 г.  - дата на публикуване 06.10.2017 г.

Доклад на комисията  -  дата на публикуване 11.10.2017 г.

Решение № 13 от 11.10.2017 г. на Възложителя  -  дата на публикуване 11.10.2017 г.

Решение № 14 от 11.10.2017 г. на Възложителя  -  дата на публикуване 11.10.2017 г.

Решение № 18 от 18.10.2017 г.   -  дата на публикуване 18.10.2017 г.

Договор ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД  -  дата на публикуване 16.11.2017 г.

Договор ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД -  дата на публикуване 16.11.2017 г.

Договор МЕДЕКС ООД - дата на публикуване 16.11.2017 г.

Решение № 22 от 12.12.2017 - дата на публикуване 12.12.2017 г.

Информация по чл.24, ал.3 ОТ ППЗОП - дата на публикуване 02.01.2018 г.

Обявление за приключване на договор (за ОП прекратяване на договор с ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД) - дата на публикуване 02.01.2018 г.

Информация за приключване на договор - дата на публикуване 02.01.2018 г.

Изпълнение договор ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД - дата на публикуване 06.11.2018 г.

Приключване на договор ДЪЧМЕД ИНТЕПНЕШАНЪЛ ООД - дата на публикуване 06.11.2018 г.

Изпълнение на договор МЕДЕКС ООД - дата на публикуване 06.11.2018 г.

Приключване на договор МЕДЕКС ООД - дата на публикуване 06.11.2018 г.

Обявление за възложена поръчка  -  дата на публикуване 25.09.2019 г.

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ