ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2015-0013/18.12.2015 г.

Настоящата обществена поръчка включва доставка на газьол за отопление 0,001% S за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД за период от сключване на договор до 31.12.2016 г. Наименование на стоката и прогнозни количества: Газьол за отопление 0.001 % S маркиран червен - 140 000 л. (сто и четиридесет хиляди литра). Сделката ще се извърши на "Софийска стокова борса" АД, която е лицензирана стокова борса.

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Договори - "ТИС ОЙЛ" ООД (дата на публикуване 26.01.2016 г.)