ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2014-0001/21.02.2014 г.

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.

-------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "КРИСТЪЛКЛИЪР" ООД ; "СОЛОМЕД" ООД ; "МЕДЕКС" ООД ; "ЛИБРА" ЕАД ; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Изпълнение