ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0013 / 07.11.2019

Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”

 

 

Информация за преписката в АОП

 

1. Становище по чл.232, ал.3, т.1 от ЗОПдата на публикуване 07.11.2019

2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване  03.01.2020

3. Обявление за поръчка - дата на публикуване  03.01.2020

4. Документация, образци и приложения - дата на публикуване  03.01.2020

5. Окончателно становище по чл.232, ал.3, т.2 от ЗОП - дата на публикуване  16.01.2020

6. Информация за допълване на основание чл.100, ал.1 от ЗОП– дата на публикуване 20.01.2020

7. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – дата на публикуване 20.01.2020

8. Протокол № 1 на комисията - дата на  публикуване 28.02.2020

9. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП - дата на  публикуване 27.03.2020

10. Доклад на комисията – дата на публикуване 27.04.2020г.

11. Протокол № 2 от 27.03.2020г.  – дата на публикуване 27.04.2020г.

12. Протокол № 3 от 14.04.2020г.  – дата на публикуване 27.04.2020г.

13. Решение № 7 от 27.04.2020г. – дата на публикуване 27.04.2020г.

14. Решение № 8 от 28.04.2020г. – дата на публикуване 28.04.2020г.

15. Отговор по запитване – дата на публикуване 29.04.2020г.

16. Протокол № 4 – дата на публикуване 04.06.2020г.

17. Доклад на комисията – дата на публикуване 04.06.2020г.

18. Решение № 11 от 04.06.2020г. – дата на публикуване 04.06.2020г.

19. Решение № 12 от 05.06.2020г. – дата на публикуване 05.06.2020г.

20. Обявление за възложена поръчка на основание чл.110, ал.1,т.1 и 2 от ЗОП – дата на публикуване 29.06.2020г.

21. Обявление на възложена поръчка на основание чл.110, ал.1,т.4 от ЗОП – дата на публикуване 29.06.2020г.

22. Обявление за възложена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 06.07.2020г.

23. Договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 06.07.2020г.

24. Обявление за възложена поръчка Перфект Медика ООД – дата на публикуване 06.07.2020г.

25. Договор Перфект Медика ООД дата на публикуване 06.07.2020г.

26. Решение № 17 от 08.07.2020г. -  дата на публикуване 08.07.2020г.

27. Обявление за възложена поръчка ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - дата на публикуване  08.07.2020г.

28. Договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД – дата на публикуване  08.07.2020г.

29. Обявление за възложена поръчка ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД- дата на публикуване  09.07.2020

30. Договор ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД - дата на публикуване  09.07.2020г

31. Обявление за възложена поръчка АГАРТА ЦМ ЕООД - дата на публикуване 15.07.2020

32. Договор АГАРТА ЦМ ЕООД - дата на публикуване 15.07.2020

33. Обявление за възложена поръчка ТОП ДИАГНОСТИКА ООД - дата на публикуване 20.07.2020

34. Договор ТОП ДИАГНОСТИКА ООД - дата на публикуване 20.07.2020

35. Договор Пи Кей Сайънтифик ЕООД - дата на публикуване 24.07.2020

36. Обявление за възложена поръчка Пи Кей Сайънтифик ЕООД - дата на публикуване 24.07.2020

37. Обявление за възложена поръчка чл.22, ал.8 от ЗОП - дата на публикуване 27.07.2020

38. Обявление за приключване на договор ХЕЛМЕД Б-Я УООД - дата на публикуване 12.07.2021

39. Обявление за приключване на договор ТОП ДИАГНОСТИКА - дата на публикуване 16.08.2021

40. Обявление за приключване на договор за оп СОФАРМА ТРЕЙДИНГ  - дата на публикуване 16.09.2021

41. Обявление за приключване на договор АГАРТА ЦМ ЕООД - дата на публикуване 05.10.2021

42. Обявление за приключване на договор ЕЛПАК ЛИЗИНГ - дата на публикуване 05.10.2021

43. Обявление за приключен договор за ОП ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК – дата на публикуване 31.12.2021

44. Обявление за приключване на договор за оп ПЕРФЕКТ Медика ООД - дата на публикуване 04.03.2022